Pracovník čerpacej stanice

Pracovník čerpacej stanicePracovník čerpacej stanice obsluhuje zákazníkov pri pokladni, na predajnej ploche a v areáli čerpacej stanice. Poskytuje servis zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc a reaguje na ich požiadavky (napr. pomoc hendikepovaným zákazníkom s nákupom pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách a pod.). Dopĺňa tovar a kontroluje jeho kvalitu, chráni ho pred znehodnotením, poškodením a krádežou. Vykonáva bezhotovostné a hotovostné platby. Spolupracuje pri príjme, vyskladnení a vystavení tovaru na predajnej ploche. Vykonáva jednoduché úkony na zariadení čerpacej stanice (napr. označenie nefunkčného stojanu). Kontroluje množstvo pohonných hmôt....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
40247/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPumpár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5245
SK ISCO-08
5245000
ESCO
2022
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
5245000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby overovania platnosti bankoviek, peňažných poukážok a kupónov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Hotovostné a bezhotovostné platby, overovanie platnosti bankoviek, peňažných poukážok a kupónov., kontrola ochranných prvkov bankoviek a cenín.
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly ochranných prvkov pri platbe kartou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
overovanie cien a označenia vystaveného tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Overuje integritu cien vystaveného tovaru a správnosť regálových etikiet.Pripravuje pracovisko a pokladňu na otvorenie a uzavretie, zadáva a účtuje nákup pohonných hmôt, skenuje EAN kódy a kontroluje správnosť ceny v systéme. Na pokladni používa správne PLU kódy pre výrobky, ktoré nie sú označené EAN kódmi. Predpísaným spôsobom overuje platnosť bankoviek, peňažných poukážok.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dátumov spotreby tovaru a prípadné sťahovanie tovaru z predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola disponibilných pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola stojanov pred zahájením prevádzkových hodín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uzávierka pokladne/pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie inventúry
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o stave hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zaisťuje deaktivovanie bezpečnostných prvkov zaplateného tovaru a zabezpečuje včasný a presný odvod pokladničnej hotovosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vykonáva činnosti súvisiace s inventúrami a prestavbou danej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie špecializovaných služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pomoc pri nákupe pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách, výmena žiaroviek a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj doplnkového tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vykonáva bezhotovostné a hotovostné platby.
Perspektíva: Aktuálna
3
udržiavanie čistoty a poriadku vyloženého tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiava predpisy týkajúce sa nakladania s nebezpečnými látkami a upozorňuje nadriadeného na prípadné nedostatky.
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Umiestňuje na vybraný tovar ochranné prvky, identifikuje poškodený tovar a zaisťuje jeho nahradenie. Kontroluje dobu spotreby na tovare a upozorňuje nadriadeného na ich blížiace sa ukončenie. Spolupracuje pri príjme, vyskladnení a vystavení tovaru na predajnej ploche.
Perspektíva: Aktuálna
3
dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Dopĺňa tovar a kontroluje jeho kvalitu, chráni ho pred znehodnotením, poškodením a krádežou.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.