Prevádzkový laborant v teplárni


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Prevádzkový laborant v teplárni zabezpečuje predpísané chemické a fyzikálne skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín a materiálov v teplárni. Vyhodnocuje ich vlastnosti, vypracováva analýzy nameraných hodnôt, skúšobné protokoly a testy kvality, vrátane návrhov opatrení. Zabezpečuje bežnú údržbu laboratórneho vybavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113027 - Prevádzkový laborant v teplárni
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
4
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Špecifikácia:
Zákon č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
priemyselná ekológia
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Špecifikácia:
Napr. ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality), ISO 14001:2001 (systém environmentálneho manažérstva), OHSAS 18001:2007 (systém manažérstva BOZP), ISO 27001:2005 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti) a pod.
4
chémia
Špecifikácia:
Anorganická, organická, makromolekulová, polymérová, nukleárna, analytická chémia, chémia silikátov, chémia makromolekulárnych látok, biochémia, hydrochémia a pod.
4
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
Špecifikácia:
Spôsoby používania a bežnej údržby prístrojov a zariadení skúšobného laboratória.
4
metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
4
spôsoby a postupy likvidácie vzoriek
4
národný program dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
4
metódy a postupy vzorkovania v energetike
4
jedy, toxické a veľmi toxické látky
4
odchýlky v meraní, pri kalibrácii a skúšaní odobratých vzoriek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odber vzoriek v určenej prevádzke teplárni podľa platných pracovných postupov
Špecifikácia:
Napr. odber vzoriek prevádzkových vôd a pod.
4
rozbor odobratých vzoriek
Špecifikácia:
Napr. určenie jemnosti mletia vzoriek paliva a popola na vykonanie akreditovaných skúšok. Overovanie kvality parametrov porovnávaním s normami a danou špecifikáciou.
4
kalibrácia používaných prístrojov pri rozboroch odobraných vzoriek
4
vypracovanie príslušnej dokumentácie o výsledkoch odobraných vzoriek
Špecifikácia:
Zaznamenanie údajov do prevádzkových tlačív, bilančných tabuliek a následné vypracovanie analýz nameraných hodnôt a výsledných grafov. Vypracovávanie skúšobných protokolov, testov kvality a návrhov opatrení a pod.
4
vedenie evidencie o výsledkoch analýz odobraných vzoriek
4
spolupráca s príslušnými prevádzkami teplárne
Špecifikácia:
Spolupráca pri kontrole a hodnotení chemického a prevádzkového režimu.
4
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov v teplárni
4
obsluha a údržba laboratórnej techniky
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.