Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostíŠpecialista pre likvidáciu poistných udalostí koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti likvidácie poistných udalostí. Pripravuje návrhy metodických pokynov a zodpovedá za zavedenie schválených metodických postupov do likvidačnej praxe a ich dodržiavanie. Sleduje štatistický vývoj škodových priebehov, vyhodnocuje príčiny a navrhuje opatrenia na udržanie priaznivého alebo zlepšenie nepriaznivého vývoja škodového priebehu. Spolupracuje so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení. Komunikuje s poistenými v prípade závažných problémov pri likvidácii poistnej udalosti. Priamo likviduje a reviduje zložité poistné udalosti, najmä v prípade podozrenia na poisťovací podvod a navrhuje ďalší postup....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4000/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista likvidácie poistných udalostí
SKLikvidátor poistných udalostí - senior
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413012
ESCO
1487
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2413012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér používaný pri likvidácii rizík v poisťovníctve, MS Office na pokročilej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie spisov k regresnému konaniu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy preverovania poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné odvetvia podľa poistných druhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy technických prehliadok u príslušných druhov poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie metodiky likvidácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: zodpovednosť za vedenie schválených metodických postupov do likvidačnej praxe a za ich dodržiavanie
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie likvidácie poistných udalostí v rozsahu priznanej licencie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických prehliadok u príslušných druhov poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických prehliadok u nahlásených poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
revízia zlikvidovaných poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie výšky poistného plnenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza škodových priebehov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Implementácia umelej inteligencie v oblasti likvidácie poistných udalostí.
Perspektíva: Budúca
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca a komunikácia s príslušnými orgánmi, políciou a pod. pôsobiacimi v oblasti predchádzania škôd, pri vyšetrovaní poistných udalostí a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných a znaleckých posudkov k poistným udalostiam
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.