Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve

Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctveŠpecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve vykonáva vysoko odborné činnosti a ich koordináciu v oblasti riadenia rizík v poisťovníctve. Jeho úlohou je riadiť, monitorovať, identifikovať, merať, analyzovať, zmierňovať riziká a koordinovať aktivity odborných pracovníkov v poisťovni v rámci formovania procesu manažmentu rizika v celej štruktúre, procesoch a aktivitách poisťovne. V rámci týchto kompetencií spolupracuje s predstavenstvom poisťovne pri formulovaní stratégie manažmentu rizík, pripravuje a zavádza písomné koncepcie a implementuje legislatívne nariadenia pre funkciu manažmentu rizika. Samostatne rieši zložité úlohy v rámci manažmentu rizika, overuje posúdenia a kvantifikácie pre vybrané riziká, rovnako tak výsledky kvantifikácie kapitálových požiadaviek a solventnosti za poisťovňu a pripravuje podklady do významných dokumentov (napr. ORSA a pod.) a zároveň preberá zodpovednosť za realizáciu a kvalitu všetkých oznamovacích povinností poisťovne v oblasti manažmentu rizika vo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3996/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér rizika senior
ENSenior Risk Manager
SKŠpecialista risk manažmentu v poisťovníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii
Poznámka: Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od AAE (The Actuarial Association of Europe) alebo Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od IAA (The International Actuarial Association) alebo Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)


Certifikát Financial Risk Manager (FRM®) vydávaný asociáciou GARP (Global Association of Risk Professionals)

Potvrdenie o plnej kvalifikácii CERA (The Chartered Enterprise Risk Actuary)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413013
ESCO
797
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2413013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória rozhodovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia, organizovania a koordinovania zložitých procesov a systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Lean, Six Sigma a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívny manažment rizika a solventnosť
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce sektor finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lineárna algebra
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuárska matematika a metódy aktuárskeho ohodnocovania rezerv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastický kalkulus
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numerické analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
korelačná a regresná analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy modelovania časových radov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér používaný pri riadení rizík v poisťovníctve ako SQL, Prophet, Sophas, MoSes, Excel, VBA, R, SAS, RESQ a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a techniky zaistenia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne formy podnikov a štruktúra ich vlastného imania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kvantifikácie rizikového kapitálu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastické procesy v poistení a finančníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výpočtu technických rezerv poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné produkty a ich oceňovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie a hodnotenia rizík, ktorým je poisťovňa vystavená
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné nástroje a ich trhovo konzistentné oceňovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neživotné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
životné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesné štandardy a etika aktuárskej práce
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba makroekonomických prognóz pre rozpočtovanie a plánovanie investičných rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky v oblasti kvantifikácie vybraných rizík v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia písomných koncepcií v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie politiky riadenia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a posudzovanie rizík v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie výsledkov kvantifikácie kapitálových požiadaviek a solventnosti za poisťovňu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie nekvantifikovateľných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti manažmentu rizika v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantifikácia kapitálových požiadaviek pre jednotlivé riziká a ich agregácia na účel výpočtu rizikového kapitálu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantifikácia rizikového kapitálu poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov pre potreby predstavenstva poisťovne a pre potreby zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza úrovne rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: s cieľom kvantifikácie rizík
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie rizík jednotlivých poistných produktov a ich analytické hodnotenie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie vplyvu manažmentu rizika na business model poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát v matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýze
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
prezentácia a argumentácia návrhov riešení vyplývajúcich z matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýzy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
vývoj nových analytických nástrojov v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia modelovacích softvérov v životnom a neživotnom poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba procesných diagramov a optimalizácia procesov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Lean, Six Sigma a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázami v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie komplexných výkazov vyžadovaných právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na kvantifikáciu vplyvu zaistenia na poisťovňu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov pre výkazy vyžadované právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vytváraní reportov pre manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných podkladov v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: ORSA a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s top manažmentom poisťovne ohľadom zložitých problémov z oblasti manažmentu rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: s cieľom upozorňovať na riziká, ktorým je poisťovňa vystavená
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie špecializovaných softvérových programov a systémov pri riadení rizík v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Schopnosť pracovať so softvérom ako napr. SQL, Prophet GI, Sophas, MoSes, Excel, VBA, R, SAS, RESQ a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie na riadenie rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
5
manažment podriadených zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činnosti v oblasti riadenia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
zabezpečovanie predpísaných reportov poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti manažmentu rizika voči dohľadu a iným subjektom
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.