Špecialista pre zaistenie

Špecialista pre zaistenieŠpecialista pre zaistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti pasívneho aj aktívneho zaistenia. Vypracováva návrhy na tvorbu zaistných programov poisťovne, komunikuje so zaisťovateľmi. Venuje sa zvereným obchodným prípadom spadajúcim pod útvar zaistenia a zabezpečeniu administratívnych a dokumentačných činností súvisiacich so zaistením. Vypracováva a vyhodnocuje štatistické a účtovné sledovania pasívneho aj aktívneho zaistenia, analyzuje zaistné zmluvy resp. zaistné programy a ich vplyv na ekonomiku poisťovne. Vykonáva metodickú, poradenskú a školiacu činnosť v oblasti zaistenia v rámci poisťovne....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3988/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista zaistenia
ENReinsurance specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413010
ESCO
244
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2413010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaistenie ako špecifická forma poistenia, metódy a typy zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: diverzifikácia, transfer rizika obligatórne a fakultatívne zaistenie proporcionálne a neproporcionálne zaistenie
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné/zaistné produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri uzatváraní zaistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie zaistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rezervy v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
solventnosť v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zúčtovania obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov na zaistenie nových poistných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov pre zaistné zmluvy, posúdenie návrhov zaistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: analýza zaistných zmlúv a programov
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie efektívnosti jednotlivých druhov zaistenia a vypracovanie návrhov na ich zmenu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie kumulácie poistných rizík zaistených u zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie prijateľnosti poistných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie príkazov na vykonanie platieb za zaistenie, vyúčtovanie fakultatívneho zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie úprav sadzieb poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba kalkulácií na zabezpečenie poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov pre potreby predstavenstva poisťovne a pre potreby zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov zaistenia poisťovní na ekonomiku spoločnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické a účtovné vyhodnocovanie zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie kvartálneho poistného, škodového poistného a pod., škodových hlásení (Loss Advice), resp. rôznych iných výkazov pre zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť pre odborné útvary poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca so zaisťovateľmi poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava programu a rokovaní s odbornými útvarmi poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyúčtovanie zaistenia za celú poisťovňu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
organizovanie odborných interných školení, seminárov, workshopov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti zaistenia.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.