Špecialista pre zaistenie

Špecialista pre zaistenieŠpecialista pre zaistenie koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti pasívneho aj aktívneho zaistenia. Vypracováva návrhy na tvorbu zaistných programov poisťovne, komunikuje so zaisťovateľmi. Venuje sa zvereným obchodným prípadom spadajúcim pod útvar zaistenia a zabezpečeniu administratívnych a dokumentačných činností súvisiacich so zaistením. Vypracováva a vyhodnocuje štatistické a účtovné sledovania pasívneho aj aktívneho zaistenia, analyzuje zaistné zmluvy, resp. zaistné programy a ich vplyv na ekonomiku poisťovne. Vykonáva metodickú, poradenskú a školiacu činnosť v oblasti zaistenia v rámci poisťovne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3988/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENReinsurance specialist
SKŠpecialista zaistenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413010
ESCO
244
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2413010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: InsurTech
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
InsurTech
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
ekonomika investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaistenie ako špecifická forma poistenia, metódy a typy zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Diverzifikácia, transfer rizika obligatórne a fakultatívne zaistenie proporcionálne a neproporcionálne zaistenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné/zaistné produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri uzatváraní zaistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie zaistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rezervy v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
solventnosť v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zúčtovania obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov na zaistenie nových poistných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: InsurTech
7
vypracovanie podkladov pre zaistné zmluvy, posúdenie návrhov zaistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Analýza zaistných zmlúv a programov.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie efektívnosti jednotlivých druhov zaistenia a vypracovanie návrhov na ich zmenu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie kumulácie poistných rizík zaistených u zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie prijateľnosti poistných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie príkazov na vykonanie platieb za zaistenie, vyúčtovanie fakultatívneho zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie úprav sadzieb poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba kalkulácií na zabezpečenie poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov pre potreby predstavenstva poisťovne a pre potreby zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie dostatočnosti výšky poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie rozborov finančných a obchodných transakcií poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov zaistenia poisťovní na ekonomiku spoločnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické a účtovné vyhodnocovanie zaistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie kvartálneho poistného, škodového poistného a pod., škodových hlásení (Loss Advice), resp. rôznych iných výkazov pre zaisťovateľov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť pre odborné útvary poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca so zaisťovateľmi poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava programu a rokovaní s odbornými útvarmi poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyúčtovanie zaistenia za celú poisťovňu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
organizovanie odborných interných školení, seminárov, workshopov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti zaistenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.