Špecialista technológ v drevospracujúcom priemysle

Špecialista technológ v drevospracujúcom priemysleŠpecialista technológ v drevospracujúcom priemysle stanovuje technologické postupy, zaisťuje technologickú prípravu nábytkárskej, drevárskej, stavebno-stolárskej výroby a zavádzanie výroby nových výrobkov. Vo výrobnej fáze kontroluje a vyhodnocuje dodržiavanie určených technologických postupov a vyhodnocuje dodržiavanie stanovených technicko-hospodárskych noriem (THN). Navrhuje úpravu používaných technologických postupov s cieľom racionalizácie výrobných nákladov a zvyšovania kvality vyrábaných produktov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3968/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEHolztechnologe
ENTechnologist in the woodworking industry
SKTechnológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax realizovaná počas vysokoškolského štúdia v podnikoch drevospracujúceho priemyslu tvorí súčasť požadovanej dĺžky odbornej praxe pre výkon povolania.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141018
ESCO
510
SK NACE Rev. 2
C16,C31
CPA 2015
C16,C31
Príslušnosť k povolaniu
2141018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V drevospracujúcom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Znalosti z aplikácie smart technológií použiteľných vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
4
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
CNC technológie pri spracovaní dreva
6
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
CNC technológie pri spracovaní dreva
6
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
CNC technológie pri spracovaní dreva
Montované domy a komerčné modulárne budovy
6
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Montované domy a komerčné modulárne budovy
6
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe nábytku a drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia výrobných postupov a produktov vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
6
stanovovanie a riadenie technologických postupov vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a riadenie kvality výrobného procesu vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Montované domy a komerčné modulárne budovy
6
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické skúšky vo výrobe nábytku a v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na vývoji nových technológií vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
6
vedenie technologickej alebo výkresovej dokumentácie vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov pre cenové kalkulácie vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V drevospracujúcom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie technologického úseku vo výrobe nábytku v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba nábytku, spracovanie dreva a výroba drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.