Aktuár špecialista

Aktuár špecialistaAktuár špecialista koordinuje a vykonáva vysoko odborné aktuárske činnosti. Dokáže samostatne odborne zastrešiť rôznorodé aktuárske úlohy, a to detailne minimálne buď pre životné alebo pre neživotné poistenie, na koordinačnej báze súčasne oboje. Posudzuje vhodnosť a kvalitu aktuárskych modelov a údajov použitých na aktuárske výpočty. Koordinuje výpočet technických rezerv, zabezpečuje vhodnosť metodológie a použitých podkladových modelov, ako aj predpokladov použitých pri ich výpočte. Vyjadruje stanovisko k adekvátnosti rezerv na účely účtovníctva a na účely stanovenia solventnosti. Informuje správny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán o spoľahlivosti a vhodnosti výpočtu technických rezerv. Vyjadruje stanovisko k upisovaniu, oceňovaniu a vývoju produktov, ako aj k celkovej koncepcii upisovania a k vhodnosti zaistných zmlúv. Prispieva k účinnému uplatňovaniu systému riadenia rizík, najmä pokiaľ ide o modelovanie rizík, na ktorom sa zakladá výpočet kapitálových požiadaviek. ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3965/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSenior actuary
SKAktuár senior
SKPoistný matematik senior
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii
Poznámka: Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od IAA (The International Actuarial Association) alebo Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od AAE (The Actuarial Association of Europe) alebo Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2120
SK ISCO-08
2120002
ESCO
1485
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2120002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
teória rozhodovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívny manažment rizika a solventnosť
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy relevantné pre prácu aktuára
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce sektor finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lineárna algebra
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuárska matematika a metódy aktuárskeho ohodnocovania rezerv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastický kalkulus
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numerické analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
simulačné metódy pre stochastické procesy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
korelačná a regresná analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy modelovania časových radov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: VBA, R, SAS, RESQ, Prophet, MoSes, SQL a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne formy podnikov a štruktúra ich vlastného imania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastické procesy v poistení a finančníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné produkty a ich oceňovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: InsurTech
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neživotné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
životné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesné štandardy a etika aktuárskej práce
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch relevantných pre prácu aktuára
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vhodnosti a kvality aktuárskych modelov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti a kvality údajov použitých na aktuárske výpočty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie trhovo konzistentných valuácií v životnom a neživotnom poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie aktuárskych valuácií na účely testu primeranosti rezerv a na účely testov senzitivity
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie cien poistných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: InsurTech
7
výpočet výšky technických rezerv pre účtovníctvo a pre účely solventnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poistno-technických výpočtov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát v matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýze
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
aplikácia modelovacích softvérov v životnom a neživotnom poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: RESQ, IGLOO, Prophet, Sophas, MoSes, VBA, R, SAS, Python, MS Excel a iné
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie komplexných aktuárskych výkazov vyžadovaných právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie komplexných výkazov vyžadovaných právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
koordinovanie vysoko odborných aktuárskych činností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
7
koordinovanie výpočtu technických rezerv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyjadrenie stanoviska k upisovaniu, oceňovaniu a vývoju produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.