Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva

Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze drevaOperátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva riadi, kontroluje, nastavuje a obsluhuje jednotlivé uzly linky na výrobu konštrukčných materiálov na báze dreva podľa požadovaných technologických postupov. Posudzuje vhodnosť vstupnej suroviny pre proces výroby a je schopný prispôsobiť parametre zariadenia, ktoré obsluhuje tak, aby sa dosiahla plynulosť procesu a výstupný produkt požadovaných vlastností. Ovláda obsluhu strojov, vymieňa a správne manipuluje s reznými nástrojmi, ktoré sú používané v týchto zariadeniach. Prevádza základné nadstavenie strojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3952/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENMachine Operator
DEMaschinenführer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Certifikát sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené s obsluhou chemického hospodárstva, obsluhy lisu a pod.

Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Certifikát sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti viazača bremien.

Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Certifikát sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené s obsluhou žeriavu, pracovnej plošiny a pod.

Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Certifikát sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené s prácou na vysokozdvižnom vozíku.

Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Certifikát sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené napr. s obsluhou vysokozdvižného vozíka, obsluhou lisu, obsluhou brúsky a pod.

Osvedčenie/preukaz na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Certifikát sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené s balením dosiek.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7521
SK ISCO-08
7521001
ESCO
2739
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
7521001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy technických zariadení (tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových)
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Uvedená vedomosť sa využíva v prípade, že pracovník pracuje napr. v chemickom hospodárstve alebo ako obsluha lisu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
4
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
4
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
4
metódy viazania žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosť sa vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené s viazaním bremien.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby žeriavu a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy kotolní a ďalších tlakových zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sortimentácia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosť vyžaduje v prípade, že pracovník vykonáva činnosti spojené s vedením vysokozdvižného vozíka.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality a kontrola konštrukčných materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmeriavanie, výpočty na zhotovenie konštrukčných materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Priebežné a preventívne rozmeriavanie polotovarov za účelom zabránenia strát pri výrobe chybných konečných výrobkov.
Niektoré pracovné pozície si vyžadujú kontrolu parametrov polotovarov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie vstupných a výstupných materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kontrola vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
4
obsluha a viazanie bremien (okrem žeriavových)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a viazanie žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane ekologického zneškodňovania nepoužiteľného odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha vysokotlakového lisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojové opracovanie drevených materiálov prostredníctvom drevoobrábacích strojov a mechanizovaných liniek
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje na výrobu reziva, zariadenia piliarskej výroby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
4
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
CNC technológie pri spracovaní dreva
4
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.