Operátor sušiarne dreva

Operátor sušiarne drevaOperátor sušiarne riadi, kontroluje a zabezpečuje proces sušenia drevených materiálov a polotovarov podľa požadovaných technologických postupov. Kontroluje a eviduje prísun materiálu do sušiarne. Nastavuje technické parametre procesu sušenia, monitoruje ho a reguluje a po jeho ukončení kontroluje požadované parametre vysušeného materiálu a polotovarov. Zabezpečuje bežnú údržbu príslušného zariadenia sušiarne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3950/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDrier Operator
DETrocknerfahrer
FROpérateur séchoir
DEBediener derTrockenkammer
SKSušiarenský technik
SKSušiarnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Obsluha plynových zariadení pre spotrebu plynu spaľovaním s výkonom zariadenia nad 0,5 MW - skupina Ah.

Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Obsluha kotlov V. triedy na plynné a pevné palivá.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Výkon praxe sa odporúča v drevospracujúcom priemysle na pracovnej pozícii operátor sušiarne dreva.
ISCO-08
7521
SK ISCO-08
7521002
ESCO
2424
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
7521002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické kreslenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a postupy sušenia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológia sušenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológia výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy sušiarní: veľkokapacitné automatické, tunelové priebežné, komorové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby, postupy a opravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sortimentácia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odpady a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie hodnôt a kontrola parametrov počas procesu sušenia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, kontrola a triedenie vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov do sušiarne
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba sušiarní na drevárske materiály a polotovary
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha sušiarní na výrobu drevárskych materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.