Operátor sušiarne dreva

Operátor sušiarne drevaOperátor sušiarne riadi, kontroluje a zabezpečuje proces sušenia drevených materiálov a polotovarov podľa požadovaných technologických postupov. Kontroluje a eviduje prísun materiálu do sušiarne. Nastavuje technické parametre procesu sušenia, monitoruje ho a reguluje a po jeho ukončení kontroluje požadované parametre vysušeného materiálu a polotovarov. Zabezpečuje bežnú údržbu príslušného zariadenia sušiarne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3950/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEBediener der Trockenkammer
DETrocknerfahrer
ENDrier operator
FROpérateur séchoir
SKSušiarenský technik
SKSušiarnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Obsluha kotlov V. triedy na plynné a pevné palivá.

Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Obsluha plynových zariadení pre spotrebu plynu spaľovaním s výkonom zariadenia nad 0,5 MW - skupina Ah.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Výkon praxe sa odporúča v drevospracujúcom priemysle na pracovnej pozícii operátor sušiarne dreva.
ISCO-08
7521
SK ISCO-08
7521002
ESCO
2424
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
7521002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické kreslenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
4
technológia a postupy sušenia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológia sušenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológia výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy sušiarní: veľkokapacitné automatické, tunelové priebežné, komorové a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby, postupy a opravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
sortimentácia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odpady a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt a kontrola parametrov počas procesu sušenia dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
príprava, kontrola a triedenie vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov do sušiarne
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba sušiarní na drevárske materiály a polotovary
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
obsluha sušiarní na výrobu drevárskych materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
využívanie informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.