Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov

Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkovStolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov vyrába, montuje a opravuje stavebno-stolárske výrobky a konštrukcie z dreva alebo konštrukčných materiálov na báze dreva. Je schopný samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti, používať pomôcky, náradie, nástroje a výrobné zariadenia v oblasti výroby stavebno-stolárskych výrobkov (napr. okná, dvere, schody, drevené priečky, obklady stien a stropov a pod.). Pozná materiály, ovláda typológiu výrobkov a postupy výroby, povrchovej úpravy, montáže, opráv a údržby stavebno-stolárskych výrobkov. Vykonáva kontrolu kvality prevedených prác, dodržiava a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ekonomiky výroby a poskytovania služieb v odbore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3946/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCarpenter
DETischler
CSTruhlář
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7522
SK ISCO-08
7522002
ESCO
2426
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
7522002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti stavebno-stolárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti stavebno-stolárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie, konštrukcia a funkcie strojov, zariadení a výrobných liniek (na rezanie, hobľovanie, frézovanie, vŕtanie, sústruženie, ohýbanie, brúsenie, lisovanie, nanášanie náterových látok a pod.) v oblasti stavebno-stolárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti stavebno-stolárskej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
3
technické kreslenie v oblasti stavebno-stolárskej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Z masívneho dreva alebo konštrukčných materiálov na báze dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V stavebno-stolárskej výrobe, vrátane ručného elektrického náradia, nástrojov a pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia povrchovej úpravy materiálov, polotovarov a výrobkov v stavebno-stolárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy prípravy povrchu masívneho dreva a nanášania náterových látok alebo iné povrchové úpravy konštrukčných dielcov a výrobkov (napr. dyhovanie, lepenie fólií a dekoračných materiálov a iné) v oblasti stavebno-stolárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
typológia a konštrukčné časti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Typológia a konštrukčné časti stavebno-stolárskych výrobkov. Druhy, funkcie a konštrukcie stavebno-stolárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukčné spoje a spájacie prostriedky stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie s odpadom v stavebno-stolárskej výrobe a jeho recyklácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti stavebno-stolárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácia práce na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V kusovej, individuálnej výrobe stavebno-stolárskych výrobkov na mieru.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie konštrukčných spojov, dielcov a stavebno-stolárskych konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie povrchovej úpravy stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
kompletizácia, montáž a osadzovanie stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. okien, dverí, schodov, obkladov stien a stropov, priečok a stien, zabudovaných skríň a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov a zariadení, vrátane ručného elektrického náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základná obsluha a údržba CNC zariadení v stavebno-stolárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
výstupná kontrola, balenie a expedícia stavebno-stolárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
3
nakladanie s odpadom v stavebno-stolárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Energetické a ekologické zhodnotenie, recyklácia odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.