Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva

Kvalitár, kontrolór výrobkov z drevaKvalitár, kontrolór výrobkov z dreva vykonáva kontrolu kvality materiálov, polotovarov a výrobkov z dreva. Vykonáva aj priebežnú kontrolu vo výrobe pri klasifikácii a kvantifikácii materiálu na vstupe do výroby,
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3942/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENQuality controller
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon povolania sa odporúča 6 mesačná prax pod dohľadom skúsenejšieho kolegu.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543004
ESCO
2506
SK NACE Rev. 2
C16,C31
CPA 2015
C16,C31
Príslušnosť k povolaniu
7543004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nábytok
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy, tvary, spôsoby konštrukcie a materiály.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
4
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
princípy vypracovania správ, protokolov a posudkov o výsledkoch kontrol kvality v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické skúšky vo výrobe nábytku a v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola vonkajších vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
separovanie, zhodnocovanie a likvidácia odpadu z drevospracujúcej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba výrobkov na báze dreva 3D technológiami
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.