Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)

Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky) riadi práce pri spracovávaní rozsiahlych štatistických súborov a komplexných rozborov. Navrhuje metodiku štatistických činností na základe komplexnej znalosti štatistických metód a aplikuje ju na rozsiahle súbory informácií. Spracováva odborné komentáre, posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
39355/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠtatistik expert
SKŠtatistik senior
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2120
SK ISCO-08
2120005
ESCO
373
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2120005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické projekty v štatistickom zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických zásad a nástrojov štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie konzistencie štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
tvorba štatistických klasifikácií a číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba technických projektov štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
archivácia a spravovanie bezpečnosti dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie štatistických softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác pri spracovávaní dát a ich analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zabezpečovania štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.