Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytkuŠpecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku realizuje výskum, navrhuje nové a inovuje už existujúce technológie výroby nábytku a interiérových prvkov na báze dreva. Sleduje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky pri vývoji nových funkčných a bezpečných výrobkov. Vyvíja a overuje nové inovatívne konštrukčné riešenia jednotlivých prvkov ako aj celkových zostáv nábytku. Vedie, koordinuje a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3924/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýskumný pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Z toho prax minimálne v rozsahu 12 mesiacov by mala byť v oblasti výroby nábytku.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141016
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C31
CPA 2015
C31
Príslušnosť k povolaniu
2141016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: So zameraním na oblasť nábytku, interiérových výrobkov, materiálov,
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie výskumného tímu, riadenia a koordinácia projektu
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie je v oblasti návrhu a predaja nábytku a výrobkov z dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvéry určené na výpočet spotreby materiálu, výpočet kusovníka, návrh konštrukcie nábytku, 3D vizualizácia, návrh výrobnej technológie na výrobu nábytku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Teória technologických procesov. Postupy aplikácie lepidiel v nábytkárskej výrobe. Náterové látky - tvorba filmu, postupy rôznych povrchových úprav. Technologické procesy delenia a tvarovania v čalúnnictve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
typológia nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy nábytku a jeho konštrukcia, názvoslovie podľa platných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment nábytkárskej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady projektovania konštrukcií nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zásady projektovania nábytku, tvorby konštrukcie a použitých materiálov a komponentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
tvorivé aspekty a technické limity tvorby interiérových prvkov a nábytku z dreva a materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
výtvarno-konštrukčné riešenie detailov interiérových prvkov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
7
metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7
technologicko-ekonomické aspekty tvorby nábytku a interiérových prvkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
postupy aplikovania inovovaných nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vplyv inovácie výrobkov na konštrukciu a výrobu nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: CNC technológie pri výrobe nábytku a interiérových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v drevárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: So zameraním na výrobu nábytku a interiérových výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
6
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Navrhovanie výrobkov s maximálnym podielom recyklovaných a recyklovateľných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
3D tlač a materiály na priemyselné aplikácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: 3D technológie pre výrobu nábytku a výrobkov na báze dreva. Technológie 3D tlače pre povrchovú úpravu nábytku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie koncepcií a prognóz rozvoja vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zohľadnenie spôsobov a postupov recyklácie pri výbere materiálov a konštrukcii nábytku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
6
mechanické skúšky navrhnutého nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Skúšanie funkčnosti nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba nových programov na CNC stroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Analyzovanie vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja. Uplatňovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti navrhovania a výroby nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie výrobných liniek na výrobu nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Projektovanie zostavy strojov a zariadení technologického procesu výroby nábytku, vrátane skladovania, systému distribúcie, noriem spotreby práce a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
navrhovanie a konštruovanie nových typov nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pevnostné navrhovanie nábytku (úložný, stolový, sedací, lôžkový). Dimenzovanie konštrukčných spojov nábytku. Navrhovanie spôsobov konečného spracovania a povrchových úprav nových typov nábytku, skúšanie a aplikácia nových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
aplikácia navrhnutého optimalizovaného technologického postupu pri výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie kvality v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v nábytkárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Fázy inovačného procesu, efektívnosť inovácií, inovačné centrá a klastre.
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba a navrhovanie materiálov vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Voľba a navrhovanie spôsobov spracovania a povrchovej úpravy nábytkárskych výrobkov. Aplikácia nových materiálov vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
7
navrhovanie konštrukčných riešení nábytkárskych výrobkov a ich častí s využitím počítačovej techniky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Modelovanie, vizualizácia a funkčné navrhovanie jednotlivých typov nábytku a interiérových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
7
poradenstvo v oblasti technológie výroby nábytku, výrobkov z dreva a tvarovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba výrobkov na báze dreva 3D technológiami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: 3D technológie pre výrobu nábytku a interiérových výrobkov na báze dreva. Technológie 3D tlače pre povrchovú úpravu nábytku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V oblasti návrhu a predaja nábytku a výrobkov z dreva. V oblasti návrhu interiéru.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
6
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
6
využívanie automatizovaných a robotických meračských systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V procesoch výroby nábytku a výrobkov z dreva.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
riadenie špecifických úloh výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.