Špecialista ochrany lesa

Špecialista ochrany lesaŠpecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Ovláda prírodné vedy o lesnom prostredí ako: geológia, pedológia, meteorológia a fytocenológia. Využíva na orientáciu rôzne druhy lesníckych máp. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú ochranu lesa proti biotickým a abiotickým škodcom. Zodpovedá za komunikáciu s orgánmi štátnej správy a s lesníckou ochranárskou službou. Usmerňuje výkon hospodárskych činností v lesoch v súlade so zásadami ochrany lesa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
38731/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOchranár
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Poznámka: Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133005
ESCO
441
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2133005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Dátová analytika (Big Data)
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Druhy chemických látok, prípravkov a zmesí, ich skladovanie, doprava, manipulácia, použitie a likvidácia nebezpečného odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spôsoby zisťovania výskytu škodlivých činiteľov biotického a abiotického pôvodu. Postupy na vykonávanie prevencie a obrany proti pôsobeniu škodlivých činiteľov biotického a abiotického pôvodu, odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy a normatívy pre lesnícke činnosti súvisiace s ochranou lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov. Metódy a pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov. Priestorové rozdelenie lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, výchovy a obnovy lesných porastov, zamerané na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. Spôsoby diferencovaného pestovania lesov. Pestovné metódy hospodárenia blízkeho prírode.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy spracovania údajov v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
lesné prostredie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Geológia a geomorfológia - horninotvorné minerály, pôdotvorné horniny, terénne tvary a typy, terénne línie a pod. Pedológia - zložky pôdy, pôdny profil, druhy pôd, pôdne typy a ich charakteristika. Meteorológia, klimatológia - základné pojmy a vzťahy, meteorologické prvky, typy klímy, vplyv, význam a využitie klímy pri zakladaní, výchove a obnove lesa, fenologické prejavy rastlín vo vzťahu k poveternosti. Fytocenológia - vzťahy rastlín a prostredia, významné stanovištné druhy rastlín, vegetačné lesné stupne, ekologické rady a súbory.
Perspektíva: Aktuálna
7
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy máp používaných v lesníctve a možnosti ich využitia, čítanie v mapách a geometrických plánoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
projekty na ochranu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch). Znalosť príslušnej legislatívy na tvorbu a predkladanie projektov v súvislosti s čerpaním eurofondov pre lesníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zásady hospodárenia a využiteľnosti prírodných (obnoviteľných a neobnoviteľných) zdrojov a ich vplyv na životné prostredie. Systémy certifikácie lesa v schémach PEFC a FSC.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov a pojmov v oblasti životného prostredia a jeho ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zelenej ekonomiky v rozvoji vidieka
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť princípov zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa a možnosti jej využitia v rozvoji vidieka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi pri lesníckych činnostiach z hľadiska ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Čítanie geometrických plánov a lesníckych máp, orientácia v teréne podľa mapy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3D mapy ako virtuálna realita
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
dodržiavanie zásad nakladania s chemickým odpadom
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vedieť správne skladovať, dopravovať, manipulovať, používať a likvidovať chemické látky, prípravky, ich zmesi a vzniknutý nebezpečný odpad pri ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie všeobecných metód a postupov v geografických informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické plánovanie v oblasti ochrany lesa a navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov škodlivých činiteľov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Tvorba strategických plánov v oblasti ochrany lesa, navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov pôsobenia biotických a abiotických škodlivých činiteľov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
zisťovanie a monitorovanie zdravotného stavu lesov a škodlivých činiteľov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zisťovanie a monitorovanie zdravotného stavu lesov a škodlivých činiteľov podľa platných metodík v ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia projektového manažmentu v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Europrojekty na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Dátová analytika (Big Data)
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
tvorba a realizovanie projektov na ochranu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Písanie a realizovanie projektov, orientovanie sa v príslušnej legislatíve na tvorbu a predkladanie projektov v súvislosti s čerpaním eurofondov pre lesníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a aktualizácia príslušných databáz v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti ochrany lesa a aplikácie chemických prípravkov a zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7
spracovávanie hlásení o škodách, lesných škodcoch a o kalamitách väčšieho rozsahu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie štatistických hlásení a výkazov v oblasti ochrany lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti ochrany lesa, ochrany prírody a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zabezpečovanie spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie spolupráce s externými partnermi pri riešení odborných úloh a problémov pri ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha a riadenie motorového vozidla skupiny B pri zabezpečovaní prevádzkových úloh v ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Realizácia účinných opatrení v rámci protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia lesníckych činností vo väzbe na legislatívne predpisy v lesnom hospodárstve a o ochrane prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinovanie lesníckych činností so zameraním na ochranu lesa, prírody a krajiny.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.