Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovneRiadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne riadi pracovníkov v prevádzkach práčovne, žehliarne, chemickej alebo ručnej čistiarne tak, aby objednané služby boli zrealizované v termíne dohodnutých dodacích lehôt a zodpovedajúcej kvalite. Je zodpovedný za plynulý chod prevádzky a jej hospodársky výsledok. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne zabezpečuje prácu technických a technologických zariadení, ich pravidelnú údržbu a opravy. Objednáva pre prevádzku pracie a pomocné prostriedky, čistiace organické a anorganické rozpúšťadlá, chemické prostriedky na miestne odstraňovanie škvŕn a ostatný materiál používaný pri viazaní a balení v súvislosti s poskytovanými službami. Vedie alebo dohliada na dokumentáciu súvisiacu s technickými zariadeniami, s ochranou životného prostredia, s bezpečnosťou pri práci. Vedie evidenciu spotreby pracích prostriedkov a ostatného materiálu. Eviduje výkony zamestnancov a sleduje dodržiavanie technologických postupov prania...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3838/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci čistiarne, žehliarne a práčovne
SKManažér čistiarne, žehliarne a práčovne
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Zapracovanie sa v prevádzke.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439007
ESCO
334
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
1439007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy vedenia pracovného kolektívu práčovne, príp. kolektívu čistiarne a manažovanie prác, jednotlivých výkonov na pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
5
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Finančný manažment má za úlohu dokladovať obeh peňazí, vystavenie faktúr, fiškálnych dokladov, spracovanie štatistík, výkazy hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti čistenia, žehlenia a prania.
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Chemické vlastnosti látok, materiálov a chemikálií, pracích, čistiacich a pomocných prostriedkov. Pravidlá pri manipulácii s chemickými látkami pri praní a chemickom čistení.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia chemického čistenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie jednotlivých technologických postupov čistenia odevov s rôznym materiálovým prevedením a spôsobov predčistenia pred samotným procesom čistenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
5
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy prírodných a syntetických textilných materiálov, ich vlastnosti, základné skúšky na identifikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov a výrobkov technickej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
detašovacie postupy prania a preddetašovacie postupy chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technické parametre strojov, ich vplyv na dosahovanú úroveň na pranie, chemické čistenie a žehlenie.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť základných pracích prostriedkov, zosilňovačov prania, dezinfekčných prostriedkov, s ktorými sa pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
5
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia mokrého čistenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie prevádzkovej dokumentácie v úseku práčovne a čistiarne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie evidencie spotreby pracích prostriedkov a ostatného materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie hygienicko-sanitačnej činnosti v prevádzke čistiarní a práčovní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
5
triedenie objednávok podľa sortimentného zaradenia objednávky, druhu materiálu, stupňa zašpinenia, stálosti vyfarbenia, spôsobu žehlenia, mangľovania alebo tvarovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
identifikácia a označovanie bielizne a vytváranie systémov logistiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov práčovne alebo čistiarne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
určovanie optimálneho využívania kapacít práčovne alebo čistiarne a hospodárenia s materiálom, surovinami a energiou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavovanie strategických plánov pre čistiareň
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.