Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovneRiadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne riadi pracovníkov v prevádzkach práčovne, žehliarne, chemickej alebo ručnej čistiarne tak, aby objednané služby boli zrealizované v termíne dohodnutých dodacích lehôt a zodpovedajúcej kvalite. Je zodpovedný za plynulý chod prevádzky a jej hospodársky výsledok. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne zabezpečuje prácu technických a technologických zariadení, ich pravidelnú údržbu a opravy. Objednáva pre prevádzku pracie a pomocné prostriedky, čistiace organické a anorganické rozpúšťadlá, chemické prostriedky na miestne odstraňovanie škvŕn a ostatný materiál používaný pri viazaní a balení v súvislosti s poskytovanými službami. Vedie alebo dohliada na dokumentáciu súvisiacu s technickými zariadeniami, s ochranou životného prostredia, s bezpečnosťou pri práci. Vedie evidenciu spotreby pracích prostriedkov a ostatného materiálu. Eviduje výkony zamestnancov a sleduje dodržiavanie technologických postupov pra...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3838/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci čistiarne, žehliarne a práčovne
SKManažér čistiarne, žehliarne a práčovne
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Zapracovanie sa v prevádzke.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439007
ESCO
334
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
1439007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy vedenia pracovného kolektívu práčovne, príp. kolektívu čistiarne a manažovanie prác, jednotlivých výkonov na pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
5
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Finančný manažment má za úlohu dokladovať obeh peňazí, vystavenie faktúr, fiškálnych dokladov, spracovanie štatistík, výkazy hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti čistenia, žehlenia a prania.
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Chemické vlastnosti látok, materiálov a chemikálií, pracích, čistiacich a pomocných prostriedkov. Pravidlá pri manipulácii s chemickými látkami pri praní a chemickom čistení.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia chemického čistenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie jednotlivých technologických postupov čistenia odevov s rôznym materiálovým prevedením a spôsobov predčistenia pred samotným procesom čistenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
5
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy prírodných a syntetických textilných materiálov, ich vlastnosti, základné skúšky na identifikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov a výrobkov technickej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
detašovacie postupy prania a preddetašovacie postupy chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technické parametre strojov, ich vplyv na dosahovanú úroveň na pranie, chemické čistenie a žehlenie.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť základných pracích prostriedkov, zosilňovačov prania, dezinfekčných prostriedkov, s ktorými sa pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
5
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia mokrého čistenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie prevádzkovej dokumentácie v úseku práčovne a čistiarne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
vedenie evidencie spotreby pracích prostriedkov a ostatného materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
5
zabezpečovanie hygienicko-sanitačnej činnosti v prevádzke čistiarní a práčovní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
5
triedenie objednávok podľa sortimentného zaradenia objednávky, druhu materiálu, stupňa zašpinenia, stálosti vyfarbenia, spôsobu žehlenia, mangľovania alebo tvarovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
identifikácia a označovanie bielizne a vytváranie systémov logistiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
5
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov práčovne alebo čistiarne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
určovanie optimálneho využívania kapacít práčovne alebo čistiarne a hospodárenia s materiálom, surovinami a energiou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavovanie strategických plánov pre čistiareň
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.