Kominár

KominárKominár vykonáva čistenie a kontrolu komínov, dymovodov, t.j. celej spalinovej cesty. Používa pri tom špeciálne náradie a prístroje. Okrem komínov a dymovodov pravidelne čistí a kontroluje všetky druhy palivových spotrebičov (na tuhé, kvapalné a plynné palivo). Čistí aj technologické spotrebiče (napr. pekárenské, cukrárenské, a iné priemyselné pece, vrátane parných a kremačných). Vykonáva drobné opravy komínov, vložkovanie komínov, montážne a demontážne práce všetkých existujúcich certifikovaných komínových systémov (napr. so spalinovou cestou keramickou, kovovou, plastovou, kompozitovou atď.) a ich pravidelnú údržbu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3831/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKČistič komínov
SKKontrolór komínov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní pravidelného preškolenia na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 3)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7133
SK ISCO-08
7133002
ESCO
2175
SK NACE Rev. 2
N81
CPA 2015
N81
Príslušnosť k povolaniu
7133002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti kominárstva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov pri archivácii dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
2
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Používané pri čistení komínov a dymovodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nové trendy vhodné na automatizáciu spaľovania (napr. regulácia procesu horenia na základe vyhodnocovania aktuálnych podmienok).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia potvrdení o čistení odovzdaných zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
2
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
alternatívne zdroje energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Nové trendy v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónové, keramické a žiaruvzdorné stavebné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kachliarskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V súvislosti s jednoduchými prácami. Pri zložitejších kachliarskych technológiách je potrebné vyžiadať kontrolu od kachliara.
Perspektíva: Aktuálna
2
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
procesy spaľovania palív a vytvárané chemické látky a zmesy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické podmienky inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia mechanického čistenia palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy kontroly, čistenia a údržby komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Mechanické, chemické a termické čistenie komínov a dymovodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
3
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Týkajúcich sa komínov a dymovodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, čítanie výkresov komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie dokumentácie kominárskych služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
kontrola telies komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Najmä z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie dymovej cesty.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, vrátane interakcie palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia alternatívnych zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo u klienta.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
2
odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vystavovanie potvrdení o vykonaní kontroly a čistení komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie ochranných pracovných pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž keramických, kovových a plastových komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie stavebných úprav komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy keramických, kovových a plastových komínov a dymovodov, vrátane vložkovania komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kominárskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické, chemické a termické čistenie komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické čistenie kotlov, kachlí, pecí a technologických spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola priechodnosti komínov zo strechy a podkrovia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane voľného a bezpečného prístupu.
Perspektíva: Aktuálna
3
doprava materiálov a pracovných pomôcok do neprístupných miest a na výškové objekty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia je integrácia strojov, riadiacich systémov a informačných technológií s cieľom optimalizovať služby a výrobu výrobkov. Hlavným dôvodom automatizácie je zvýšenie produktivity a/alebo kvality s tým, že do procesu je zapojených menej ľudí. Automatizácia výrazne znižuje potrebu ľudských fyzických, senzorických a duševných schopností a zvyšuje kapacitu, rýchlosť a opakovateľnosť výroby. Automatizácia má preto významný sociálny dopad. Robotizácia je proces pri ktorom sa uskutočňuje riadenie, korekcia a údržba výrobných a podporných procesov bez priameho zásahu človeka, pri využívaní výpočtovej a riadiacej techniky a zariadení. Človek za pomoci automatu kontroluje, riadi a nastavuje výrobné zariadenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Alternatívne, resp. obnoviteľné zdroje energie predstavujú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú. Patrí k nim slnečné žiarenie, vietor, vodné toky, morské vlny, geotermálna energia, biomasa, pevná biomasa, biometán, odpadové drevo a slama. Alternatívne zdroje energie sa využívajú na výrobu tepla, elektriny a na pohon motorových dopravných prostriedkov, presne ako v minulosti fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje energie prispievajú k posilneniu a diverzifikácii štruktúry priemyslu a poľnohospodárstva, podporujú inováciu a rozvoj informačných technológií, otvárajú priestor pre nové smerovania a sú jedným z pilierov budovania znalostnej ekonomiky.
Charakteristika:
Titulný obrázok Lietajúce zariadenie, ktoré je možné diaľkovo ovládať alebo lieta autonómne za pomoci interných senzorov a/alebo GNSS, a na základe definovaných letových plánov. Drony umožňujú efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách a možno ich využiť oi. na mapovanie terénu, mapovanie priestorov výrobných závodov, na vonkajšiu a vnútornú kontrolu, či zabezpečenie a monitorovanie objektov 24/7.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.