Liehovarník

LiehovarníkLiehovarník obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehu. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehu a dbá o dodržiavanie stanovených technologických parametrov v procese výroby liehu. Zabezpečuje výkon preventívnych opatrení (mazací plán, kontrola strojov a zariadení) a odstraňuje drobné poruchy. Vykonáva čistiace a dezinfekčné práce. Ak na to nie je poverená iná osoba, odoberá vzorky na výpočet liehovej bilancie. Vedie príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
38052/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKDestilatér
SKOperátor liehovaru
SKOperátor zariadenia na výrobu liehovín (vrátane výrobkov z liehu)
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Obsluha technologických zariadení v potravinárstve.
ISCO-08
7514
SK ISCO-08
7514009
ESCO
2678
SK NACE Rev. 2
C10,C11
CPA 2015
C10,C11
Príslušnosť k povolaniu
7514009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odoberanie vzoriek môže byť vykonávané týmto zamestnancom, ak na to nie je poverená iná osoba.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Chemické procesy pri výrobe liehu.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované riadenie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
spôsoby znižovania strát potravín vzniknutých nevhodným skladovaním a predchádzaním ich kontaminácii
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
mikrobiálne kultúry v liehovarníckej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje, zariadenia a linky v liehovarníckej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane regulačných zariadení v liehovarníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady výroby liehovín studenou a teplou cestou
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady spracovania vedľajších produktov v priemyselných liehovaroch
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pri výrobe liehu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V liehovarníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov v liehovarníckej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt parametrov kvasného a destilačného procesu v liehovarníckej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola procesov destilácie, rektifikácie dehydratácie liehu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odoberanie vzoriek vyrobených liehovarníckych produktov a ich degustácia, prípadne vybrané laboratórne skúšky kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Odoberanie vzoriek môže byť vykonávané týmto zamestnancom, ak na to nie je poverená iná osoba.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov pri výrobe nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V liehovarníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava surovín na výrobu liehu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V liehovarníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na liehovarnícku výrobu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha destilačných aparátov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba a spracovanie liehovín studenou a teplou cestou
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie vedľajších produktov v priemyselných liehovaroch
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie ovládacích panelov vo výrobe liehu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.