Rezač kovov

Rezač kovovRezač kovov zabezpečuje rezanie kovov pomocou mechanických, laserových alebo plazmových zariadení, vodným lúčom, plameňom a elektrickým oblúkom. Vykonáva rezanie a delenie železných, nerezových a hliníkových tyčí, rúr, profilov a platní na polotovary na ďalšie obrábanie. Zabezpečuje rezanie profilov pod uhlami podľa výkresov pre zvárané zostavy. Kontroluje kvalitu rezu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3738/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKPílkar
SKPracovník v deliarni kovov
SKStrihač kovov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7212
SK ISCO-08
7212001
ESCO
2242
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
7212001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pružnosť a pevnosť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane vysokozdvižných a ďalších manipulačných vozíkov, viazania bremien.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy a tvary materiálov a ich stav.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy číslovania a označovania dielcov, výrobkov a montážnych častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
spôsoby označovania jednotlivých druhov materiálu v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V sklade podľa normy.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP pri práci s rezacími nástrojmi a technológiami.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Materiálové normy, čítanie technických výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
diagnostika príčin porúch stroja v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola odladených výrobných programov, porovnávanie parametrov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
číslovanie a označovanie dielcov, výrobkov a montážnych častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Firemný znak, veľkosť, rok výroby, výrobné číslo.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha jednotlivých druhov píl, zadávanie parametrov rezania, výmena nástroja a jednoduchá údržba/oprava píl.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na rezanie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanické, laserové, plazmové zariadenia, vodný lúč, plameň, elektrický oblúk.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, programovanie a nastavovanie CNC deliacich strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Laser, vodný lúč, plazma.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvíhacích zariadení v dielni
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.