Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)

Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) obsluhuje strojnotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického reglementu. Označuje hotový produkt a poloprodukt stanoveným spôsobom. Odoberá vzorky na laboratórne analýzy. Vykonáva prípravné práce súvisiace s údržbou a sanáciou zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3735/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChemik - obsluha strojnotechnologických zariadení
SKChemik operátor
ENProcess operator in the chemical and pharmaceutical industry
SKObsluha zariadení chemickej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8131
SK ISCO-08
8131001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C20
CPA 2015
C20
Príslušnosť k povolaniu
8131001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia a symbolika v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia anorganických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia organických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia a robotizácia
Modulárne spracovateľské linky
Aditívna výroba (3D tlač)
3
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
Automatizácia laboratórnych postupov
3
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obehová ekonomika
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: s nebezpečnými chemikáliami
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obehová ekonomika
Bioekonomika
3
pojmy z chémie prírodných látok, biochémie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
metódy obsluhy a kontroly automatizovaných systémov riadenia výrobných zariadení v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne laboratóriá
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obehová ekonomika
3
obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Automatizované výrobné linky
3
obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Modulárne spracovateľské linky
Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizované výrobné linky
3
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
Automatizácia laboratórnych postupov
3
obsluha a riadenie automatizovaných a robotizovaných liniek v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.