Zváračský technológ

Zváračský technológZváračský technológ zavádza nové technologické riešenia v oblasti zvárania a tepelného spracovania kovov v spolupráci s inžinierom zvárania. Má technické vedomosti a zodpovednosť v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731. Zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie v rozsahu požiadaviek normy STN EN ISO 14731. Zváračský technológ tvorí technologické postupy, podieľa sa v obmedzenom rozsahu (u jednoduchších zvarencov) na preskúmaní požiadaviek zákazky, odbornom posúdení výkresovej dokumentácie a schvaľovaní subdodávateľov zváraných podskupín....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3733/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKKoordinátor zvárania
SKZváračský dozor
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom Medzinárodný zváračský technológ
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Minimálne 4 roky praxe v oblasti zvárania.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115005
ESCO
2182
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
3115005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spájkovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukčné materiály v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin, vlastnosti a zvariteľnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy konštruovania výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Výrobné priestory na zváranie konštrukcií, zváracie pomôcky a prípravky.
Perspektíva: Aktuálna
4
deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky. Základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov a ich správanie sa počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
prídavné materiály na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
zváracie roboty, poloautomaty a automaty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia na rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výrobné metódy súvisiace so zváranými výrobkami na výrobné aj opravné práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba, formy tepelného spracovania a rozdelenie ocelí
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a správanie sa ocelí počas tavného zvárania a tepelného spracovania zvarencov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy nastavovania a optimalizácie procesu zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby spájania materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy údržby zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická norma STN EN ISO 14731
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aditívna technológia (3D tlač)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výkresovej a technologickej dokumentácii v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posúdenie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie technického dozoru na pracoviskách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie priameho dozoru nad zváračskými prácami v procese výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality zvarového spoja
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na posudzovaní výkresovej dokumentácie z hľadiska prístupnosti k zvarom a ich vykonateľnosti u jednoduchších zvarencoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preskúmanie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie vhodnosti subdodávateľa zváraných podskupín, kvalifikácie zváračov, spájkovačov, operátorov, zváracích a ostatných súvisiacich zariadení a ochranných pomôcok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie zvarového spoja
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie vhodnej technológie zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Stanovovanie vhodnej technológie zvárania a príbuzné procesy, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia postupov a činností v rámci technologického zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spájanie materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie najnáročnejších zváračských operácií a vykonávanie zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha zváracích robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na výbere zváračov a zvyšovaní ich odborného rastu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.