Chemický špecialista technológ

Chemický špecialista technológChemický špecialista technológ koordinuje a zabezpečuje technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy riadenia kvality v chemickej výrobe, aplikuje vedecké poznatky a teórie v chemickej výrobe. Orientuje sa v nových technologických postupoch a procesoch a navrhuje ich aplikáciu do prevádzky. Zabezpečuje plánovanie a vyhodnocovanie technologických procesov s cieľom optimalizovať výrobné procesy. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a dohliada na dodržiavanie technologických postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3732/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChemický inžinier - technológ
SKTechnický pracovník - technológ
SKTechnológ v chemickej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145001
ESCO
350
SK NACE Rev. 2
C19,C20,C22,E38
CPA 2015
C19,C20,C22,E38
Príslušnosť k povolaniu
2145001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makromolekulová chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chémia polymérov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metrológia v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia anorganických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia organických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie
Automatizácia a robotizácia
Modulárne spracovateľské linky
Aditívna výroba (3D tlač)
Využívanie biotechnologických postupov v chemickom priemysle
Digitálne nástroje riadenia procesu výroby
7
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
Automatizácia laboratórnych postupov
6
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklačné technológie "ChemCycling"
Obehová ekonomika
Bioekonomika
6
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: s nebezpečnými chemikáliami
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: napríklad legislatíva REACH, IPKR
Perspektíva: Aktuálna
5
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklačné technológie "ChemCycling"
Obehová ekonomika
Bioekonomika
6
ekonomika a riadenie chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Zelené inovácie v chémii a farmácii
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie všeobecných poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia laboratórnych postupov
7
stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok v chemickej výrobe/prevádzke
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava technickej dokumentácie na nové a rozvojové výrobné postupy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Nanotechnológie
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Modulárne spracovateľské linky
Aditívna výroba (3D tlač)
Zelené inovácie v chémii a farmácii
Recyklačné technológie "ChemCycling"
Obehová ekonomika
Využívanie biotechnologických postupov v chemickom priemysle
7
implementácia nástrojov na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Machine learning systémy v chémii
Modulárne spracovateľské linky
7
optimalizácia výrobného procesu s cieľom minimalizácie prestojov, maximálneho využitia strojov a znižovania nákladov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
príprava plánov výrobného procesu, ich kontrola a úprava
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a analýza dosahovaných výsledkov prevádzky v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie technického/technologického dozoru na pracoviskách v chemickej výrobe, kontrola dodržovania stanovených technologických postupov a podmienok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie matematických modelov využívaných procesov a jednotkových operácií na kontrolu správnej funkcie jednotlivých aparátov v systéme výrobného procesu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach chemickej výroby, podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie podkladov na inžinierske štúdie v oblasti strojových zariadení chemickej výroby, vypracovávanie či zabezpečovanie potrebnej technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a organizácia spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok, procesov, resp. pracovných činností v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie štandardných technologických postupov a podmienok na diskontinuálne, či typovo opakované operácie v chemickej výrobe alebo prevádzke
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie stanovených technických a ekonomických parametrov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie technologickej prípravy a zmien v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Modulárne spracovateľské linky
Aditívna výroba (3D tlač)
Zelené inovácie v chémii a farmácii
Recyklačné technológie "ChemCycling"
Obehová ekonomika
Bioekonomika
Využívanie biotechnologických postupov v chemickom priemysle
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.