Autolakovník

AutolakovníkAutolakovník opravuje povrch karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi predpísanými technologickými postupmi a technológiami na ochranu karosérie a dosiahnutie požadovaného odtieňu a kvality povrchovej úpravy. Autolakovník pripravuje povrch karosérie motorových vozidiel a strojárskych výrobkov brúsením a tmelením na aplikáciu farieb a náterových hmôt na ochranu povrchu, vykonáva odstraňovanie starých náterov, brúsenie, tmelenie, aplikáciu podkladových materiálov, povrchovú ochranu zvarov a kritických miest, aplikáciu farieb a náterových hmôt. Dokončuje úpravu povrchu brúsením a leštením na dosiahnutie požadovaného stupňa lesku a ochrany. Optimálne používa striekaciu techniku, pozná technológiu a údržbu striekacej techniky. Rozhoduje o použití správneho postupu striekania. Identifikuje a porovnáva odtieň na lakovanie, vypočítava spotrebu materiálu. Realizuje tiež demontáž a montáž...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3726/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
CSAutolakýrnik
CSLakýrnik v autolakovni
SKAutokolorista
SKAutolakovač
SKLakovač v autolakovni
SKLakovník v autolakovni
SKPrípravár v autolakovni
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, ak autolakovník pracuje v dielni pre nákladné motorové vozidlá, prípadne iné motorové zariadenia, musí disponovať platným relevantným vodičským oprávnením (C, D)

Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: minimálne 2-ročná prax v oblasti lakovania áut, v prípade duálneho systému vzdelávania akceptovanie praxe, rovnako akceptovanie praxe aj v prípade povinného odborného výcviku, avšak len v prípade, že bol u toho istého zamestnávateľa
ISCO-08
7132
SK ISCO-08
7132001
ESCO
2170
SK NACE Rev. 2
C29,G45
CPA 2015
C29,G45
Príslušnosť k povolaniu
7132001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
metódy a princípy antikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy korózie a korózne javy, spôsoby odstraňovania korózie, ochrana podvozku a dutín, prevencia voči korózii.
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby lakovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Predchádzanie a príčiny vzniku chýb a spôsoby opravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozdelenie brúsok podľa druhu (orbitálne, planetárne, excentrické, uhlová brúska). Rozdelenie brúsok podľa pohonu (pneumatické, elektrické). Rozdelenie brúsok podľa použitia (hrubé brúsenie, predúprava povrchu, brúsenie tmelov, brúsenie plničov a starých lakov, odstraňovanie defektov lakovania brúsením).
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia aplikácie náterovej hmoty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy aplikácie náterovej hmoty striekaním, polievaním, clonovaním, ponorným, elektrochemickým, valcovitým, širokopásmovým spôsobom lakovania a práškovým nanášaním.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v autolakovníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Brúsne materiály, ich druhy a správne používanie. Delenie náterových hmôt podľa účelu využitia na rôzne podklady, podľa spôsobu zasychania. Filmotvorné látky - spojivá, rozpúšťadlá a riedidlá a ich delenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
piktogramy a ich význam v technickej dokumentácii a praxi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy plničov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a význam plničov na koloristiku.
Perspektíva: Aktuálna
3
pôvod a vývoj autolakovníctva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v lakovníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselné lakovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická literatúra k produktom používaným na povrchovú úpravu motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Karty bezpečnostných údajov a technické listy produktov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovania karosérie motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Všeobecné rozdelenie lakovania podľa rozsahu práce, stanovenie rozsahu práce pri lakovaní, určovanie podkladu, jeho vlastností, postupy predúpravy pri lakovaní, druhy používaných lakov v povrchových úpravách motorových vozidiel. Typy lakovania v závislosti od požadovaného vzhľadu. Postupy lakovania do prístreku a lokálne opravy. Postup odstraňovania zakrytia a čistenie motorového vozidla po lakovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia leštenia a leštiace materiály
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia konečnej úpravy farby, resp. laku pri oprave motorového vozidla, ktorou sa odstraňujú nedostatky po striekaní, ako napríklad stekance a špina v laku pomocou leštiacich materiálov, ako sú brúsne a leštiace pasty, leštiace handričky, jemné brúsne papiere atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia maskovania a maskovacie materiály
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Význam maskovania pri autolakovaní, postup a druhy maskovania, maskovacieho materiálu v autolakovni a jeho použitie pri lakovaní vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane voľby vhodného odmasťovača.
Perspektíva: Aktuálna
3
tmely a tmelenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozpoznávanie druhov tmelu v závislosti od podkladu, na ktorý sú určené, v závislosti od hrúbky požadovaného tmelenia a spôsobu vysušovania (vhodné a nevhodné tmely na IRT sušenie).
Perspektíva: Aktuálna
3
základovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Funkcie základovania a druhy základov - jednozložkový (syntetický a antikorózny - tzv. reaktívny) základ a dvojzložkové (polyuretánové, epoxidové a akrylové) základy.
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia autolakovní
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Lakovacie a sušiace kabíny, centrálne odsávacie zariadenia a mobilné odsávacie jednotky, prúdové stroje a zariadenia v autolakovni, miešacie zariadenie na farby a jeho príslušenstvo, fotospektrálny prístroj a jeho použitie, kompresory a rozvody stlačeného vzduchu vrátane filtrov, prístroje a pomôcky na povrchovú úpravu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Používanie osobných ochranných pomôcok v závislosti na druhu požívanej technickej látky (adekvátnosť použitia respirátora s nezávislým prívodom vzduchu).
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho využitia materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vonkajšie a atmosférické vplyvy na správanie materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy monitorovania a analýzy životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontaminanty ovplyvňujúce kvalitu práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
3
koloristika a kolorimetria
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základy koloristiky, práca s kolorboxom, skratky a pododtiene, vplyv farieb na človeka, harmónia farieb, Oswaldov kruh a jeho funkcia v koloristike.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba správneho pracovného a technologického postupu lakovníckych prác
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: S ohľadom na rozsah opravy a termín ukončenia prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce, resp. lakovnícke, lakýrnicke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, plasty, drevo a iné podklady
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie stavu povrchu pred lakovaním, stanovenie spôsobu jeho očistenia, odmastenia, odstránenia pôvodných náterov, voľba náterových a pomocných hmôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber a posúdenie farebného odtieňa pomocou vzorkovnice farieb
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber brúsneho papiera
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Na základe „pravidla troch krokov“, t.j. postupnosť hrúbky brúsneho zrna.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávané hmatom.
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet predbežnej aj reálnej spotreby materiálu na základe technického listu a technologického postupu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia nerovnosti povrchu spôsobenej poškodením alebo zváraním
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávané hmatom.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie softvérového programu na vyhľadávanie receptúr a miešanie farieb
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovanie a nátery kovov a iných materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia náterových hmôt striekaním
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So striekacou pištoľou na nízky tlak, ako aj s vysokotlakovou pištoľou.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické a chemické odstraňovanie starých náterov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia jednoduchých nápisov, emblémov a dekoratívnych vzorov nástrekom s využitím šablón
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné dizajnérske striekanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástrek, porovnanie, doladenie test karty s predlohou odtieňa
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
maskovanie nepoškodených susediacich častí karosérie v lakovacom procese motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava podkladu odmastením vhodným odmasťovačom v závislosti od povrchu a druhu materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane sklenených plôch.
Perspektíva: Aktuálna
3
tmelenie plôch a brúsenie tmelených plôch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy autolakov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Oprava defektov a nedokonalostí po lakovaní brúsením a leštením.
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie základných, antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel, resp. strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Strojové a ručné brúsenie za sucha a za mokra.
Perspektíva: Aktuálna
3
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad karosérie v rozsahu nevyhnutnom na povrchovú úpravu.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž dielcov na lakovnícky stojan a manipulácia s nimi v priestoroch lakovne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava náterovej hmoty na základe technického listu výrobcu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Správne tuženie a riedenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
bežná údržba všetkých zariadení a prístrojov používaných v lakovniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemické, elektrochemické a žiarové vytváranie povlakov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava lokálnym spôsobom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: S.M.A.R.T. oprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba umývačky striekacích pištolí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba lakovníckeho náradia, nástrojov a striekacej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba miešacích zariadení na farbu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odmasťovanie, čistenie a leštenie sklenených plôch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
obsluha brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení a prístrojov používaných v lakovni
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha striekacej kabíny, VZT, priemyselného vysávača, infražiariča, UV lampy ako aj ich odvodených zariadení. Používanie pristroja na meranie hrúbky laku.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie nanotechnológie v strojárskom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V autolakovníctve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
obsluha fotospektrometra
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
snímanie a dolaďovanie odtieňa z predlohy spektrofotometra
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.