Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu

Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehuOdborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu riadi logistiku zásob peňazí. Vypracováva a kontroluje výkazy pre oblasť zásob a emisie peňazí. Pripravuje tiež čiastkové analýzy v tejto oblasti. Vypracováva podklady na distribúciu peňazí medzi úschovnými miestami a vedie súvisiace operatívne evidencie. Vydáva príkazy a dispozície na prepravu peňazí. Zodpovedá za to, že vo všetkých úschovných miestach je dostatočné množstvo zásob peňazí v potrebnej štruktúre. Zabezpečuje včasnosť a správnosť plánov presunov peňazí. Kontroluje a posudzuje vecnú a formálnu správnosť faktúr za vyrobené bankovky, mince, obalový materiál a servisné práce. Zabezpečuje spoluprácu s mincovňou pri dodávkach mincí z výroby a s tlačiarňami cenín pri dodávkach bankoviek. Zabezpečuje cezhraničné dodávky peňazí. Zostavuje rozpočet nákladov na tlač bankoviek a razbu mincí a vykonáva jeho pravidelné hodnotenie. Pripravuje podklady na obstarávanie tovarov a služieb v oblasti zásoby peňazí. Vykonáva činnosti súvi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3706/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent riadenia hotovostného peňažného obehu
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3311
SK ISCO-08
3311006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3311006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: anglický jazyk
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na tlač bankoviek a razbu mincí.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby recyklácie eurobankoviek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby bezpečného a efektívneho riadenia prepravy zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obstarávania v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie noriem v logistických procesoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola toku hotovosti a cenín na prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu zásob a peňažnej hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Faktúr za vyrobené bankovky, mince, obalový materiál a servisné práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola faktúr od dopravcov a zasielateľov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie rozpočtu a jeho pravidelné hodnotenie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet. Sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej evidencie spojenej s obstarávaním
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Podklady, postupy, zápisnice a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie výkazov pre oblasť zásob a emisie peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba podkladov na obstarávanie v oblasti zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o stave hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri dodávkach mincí z výroby a s tlačiarňami cenín pri dodávkach bankoviek.
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie spolupráce s mincovňou a tlačiarňami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie recyklácie platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia logistiky zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.