Odborný pracovník pre správu zásob peňazí

Odborný pracovník pre správu zásob peňazíOdborný pracovník pre správu zásob peňazí vykonáva odborné činnosti na zabezpečenie správy zásob peňazí a ďalších hodnôt. Koordinuje presuny zásielok peňazí. Vedie výkazníctvo a účtuje jednoduché účtovné prípady. Zabezpečuje kontrolu pokladníc, likvidáciu pokladničných dokladov a vykonáva pokladničné operácie. Zadáva vybrané operácie do príslušných informačných systémov. Riadi obeh účtovných dokladov, vykonáva ich komplexnú archiváciu a kontrolu. Vedie predpísané evidencie a spracováva súvisiace výkazy a prehľady. Vykonáva dennú kontrolu pokladníc malých a veľkých výplat a súhrnných trezorových kníh. Vykonáva činnosti súvisiace s vkladmi a výbermi komerčných bánk, vrátane vedenia evidencie súvisiacich zmlúv. Vykonáva inventarizáciu zásob peňazí a ostatných hodnôt. Analyzuje spotrebu obalového materiálu na spracovanie peňazí a pripravuje súvisiaci rozpočet....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3702/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent pre správu zásob peňazí
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3311
SK ISCO-08
3311005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3311005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochranné prvky platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bankové informačné systémy a softvérové aplikácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém uchovávania účtovných dokladov, účtovných kníh a dokumentov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásob peňazí a ostatných hodnôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrolovanie pokladníc
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontrol v zverenej oblasti správy zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti správy zásob peňazí.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie inventarizácie zásob peňazí a ostatných hodnôt
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
likvidácia pokladničných dokladov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie prehľadov, databáz, výstupov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie účtovných kníh
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia účtovných dokladov a písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie príjmu peňazí a likvidácia pokladničných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovanie príjmu peňazí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie bezpečnostných systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Napríklad trezory a elektronické zabezpečovacie zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.