Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

Výskumný pracovník v oblasti bankovníctvaVýskumný pracovník v oblasti bankovníctva vypracováva výskumné štúdie, analýzy a správy v jednej alebo vo viacerých z nasledovných oblastí: oblasť finančnej stability a makroprudenciálnych politík, ekonomického a ekonometrického modelovania, ekonomických procesov, fiškálnej a menovej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, finančnej situácie domácností, trhu práce, makroekonómie, platobnej bilancie, cenovej stability a inflácie, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti SR. Vypracováva analýzy stability a udržateľnosti celkového ekonomického vývoja v SR, vrátane vypracovávania návrhov politík na predchádzanie a minimalizáciu rizík. Pravidelne prezentuje a publikuje výsledky svojej výskumnej činnosti. Vypracováva odborné materiály, stanoviská a podklady na rokovania vrcholných predstaviteľov inštitúcie v Európskej centrálnej banke, Európskej komisii, Medzinárodnom m...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3697/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENEconomic researcher
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413028
ESCO
1463
SK NACE Rev. 2
K64,M72
CPA 2015
K64,M72
Príslušnosť k povolaniu
2413028

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: anglický jazyk
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: HDP, zamestnanosť, bilancia štátneho rozpočtu, obchodná bilancia, úrokové sadzby atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické teórie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: predmet skúmania, druhy teórií, úrovne, metodologické postupy ekonomického skúmania atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívne metódy v ekonómii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: teória peňazí, peňažné agregáty, likvidita, prístupy atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska politika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: jej nástroje: monetárna, fiškálna, sociálna, dôchodková a obchodná politika
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania medzinárodného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodná ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: ciele, druhy, nástroje, pravidlá, vývoj atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
fiškálna politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometria
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová únia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroprudenciálne politiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reálna ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické procesy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívne metódy a modelové aparáty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejných financií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy ECB, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: história, štruktúra, práva a povinnosti, rozhodnutia, aktuálne témy.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná stabilita
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platobná bilancia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cenová stabilita a inflácia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zámery, politiky a smerovania hospodárstva na regionálnej a štátnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti ekonomických procesov, menovej a fiškálnej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, platobnej bilancie, trhu práce, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analýz, prognóz a návrhov opatrení v oblasti udržateľnosti verejných financií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie vývoja podnikateľského prostredia, investícií a konkurencieschopnosti ekonomiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz politických aspektov a dopadov ekonomického vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k analyzovaným dátam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie analýz a vypracovanie odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz a výskumných štúdií v oblasti ekonomických procesov, menovej politiky, platobnej bilancie, trhu práce a makroekonómie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia výskumu v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: ekonometrický a štatistický softvér, ako napr. Matlab, R, Eviews, Stata a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analytických materiálov a komentárov pre širokú verejnosť
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentovanie výsledkov výskumnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: anglický jazyk
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.