Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve

Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctveŠpecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve koordinuje vzťahy Národnej banky Slovenska s medzinárodnými inštitúciami, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a koordináciu zahraničnej technickej pomoci. Vypracováva odborné stanoviská k materiálom v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci Európskeho systému centrálnych bánk, informácie k materiálom súvisiacich s činnosťou Medzinárodného menového fondu, Európskej únie a Banky pre medzinárodné zúčtovanie a vedie ich evidenciu. Pripravuje podklady pre účasť zástupcov Národnej banky Slovenska na fórach vybraných inštitúcií ako napríklad na zasadnutiach Medzinárodného menového fondu, podklady pre hlasovanie guvernéra Národnej banky Slovenska v Medzinárodnom menovom fonde, podklady na rokovania Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, Banky pre medzinárodné zúčtovanie, Hospodársky a finančný výbor, Svetovú banku, Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iných medzinárodných organizá...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3689/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413023
ESCO
806
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z oblasti makroekonómie, makroekonomické ukazovatele a vývojové trendy.
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
banková únia a jej piliere
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy ECB, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dokumentov a odborných stanovísk.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ciele, členské krajiny a orgány EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby odborných stanovísk v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vo vzťahu Národnej banky Slovenska k medzinárodným inštitúciám.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o medzinárodných inštitúciách, ich fungovaní a orgánoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä o EÚ, ECB, MMF a BIS.
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika fungovania Európskej únie a jej orgánov a inštitúcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä pri rozhodovaní, použitie právnych aktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických dokumentov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie odborných materiálov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Súvisiacich s postavením a činnosťou NBS.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na rokovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie a kompletizácia podkladov, stanovísk a materiálov na organizované pracovné rokovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencií v oblasti medzinárodných vzťahov v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompletizácia dokladov a materiálov na zabezpečené akcie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných materiálov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a koordinácia stretnutí na medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie rokovaní na medzinárodnej úrovni v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Organizovanie rokovaní so zástupcami centrálnych bánk a medzinárodných organizácií (napríklad Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iné).
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.