Špecialista prípravy platidiel

Špecialista prípravy platidielŠpecialista prípravy platidiel komplexne zabezpečuje metodiku, proces prípravy, obstarávania, kontrolu efektívnosti a kvality výroby platidiel. Pripravuje medzinárodné súťaže na výber dodávateľov bankoviek a mincí, vrátane vypracovávania podkladov pre prípravu zmlúv s dodávateľmi a koordinácie súvisiaceho pripomienkového konania. Pripravuje bankovo-technickú špecifikáciu zberateľských a obchodných mincí, pripravuje odborné stanoviská k návrhom novej technickej špecifikácie bankoviek a obehových mincí. Kontroluje, posudzuje a schvaľuje bankovkový papier so zabudovanými ochrannými prvkami, vzhľad skúšobných nátlačkov a vzoriek bankoviek a odrazkov mincí, technické parametre bankoviek a mincí, bezpečnostné prvky bankoviek a kvalitu materiálov používaných pri výrobe mincí. Vykonáva dozor nad tlačou bankoviek a razbou mincí, nad ničením náradia na ich prípravu a výrobu a nad ničením chybných tlačí bankoviek a razieb mincí. Zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o zahraničných subjektoch v obl...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3685/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert prípravy platidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413022
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy klasifikácie bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a postupnosť procesu obstarávania platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy analýz a expertíz platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pokladničnej a emisnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti platobného styku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Upravujúce vydávanie bankoviek, mincí a pamätných mincí do obehu, ukončovanie ich platnosti a podmienky ich reprodukcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia noriem Európskeho spoločenstva do právnych predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava metodiky, predpisov a legislatívy z oblasti výroby, kvality a bezpečnosti platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava emisného plánu pamätných a zberateľských mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava bankovo-technickej špecifikácie zberateľských a obchodných mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie pravidiel a dodržiavanie autorského zákona pri reprodukcii diel a kontrola porušenia autorského zákona
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a posudzovanie technických parametrov a bezpečnostných prvkov platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pri reprodukcii platidiel a legislatívy súvisiacej s autorským právom.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie efektívnosti a kvality výroby platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Kontrolovanie, posudzovanie a schvaľovanie bankového papiera so zabudovanými ochrannými prvkami, vzhľadu skúšobných nátlačkov a vzoriek bankoviek a odrážkov mincí, technických parametrov bankoviek a mincí, bezpečnostných prvkov bankoviek a kvality materiálov používaných pri výrobe mincí.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie návrhov a námetov na nové platidlá, popr. na modifikácie súčasných platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Posudzuje tiež výtvarné návrhy na pamätné a zberateľské mince.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dozoru nad tlačou bankoviek a razbou mincí, nad ničením náradia na ich prípravu a výrobu a nad ničením chybných tlačí bankoviek a razieb mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny.
Perspektíva: Aktuálna
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík z oblasti výroby platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava medzinárodných súťaží a výberových konaní dodávateľov na výrobu a dodávku platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, Polície SR a iné subjekty v rámci medzinárodnej spolupráce.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.