Špecialista menovej a finančnej štatistiky

Špecialista menovej a finančnej štatistikyŠpecialista menovej a finančnej štatistiky tvorí komplexnú metodiku a koncepciu štatistického spravodajstva a metodicky usmerňuje vykazujúce subjekty. Špecialista menovej a finančnej štatistiky tvorí a harmonizuje metodiku štatistického výkazníctva a spravodajstva podľa požiadaviek Európskej centrálnej banky, externých a interných užívateľov. Poskytuje súvisiace metodické poradenstvo vykazujúcim subjektom a zabezpečuje aktualizáciu metodiky. Vypracováva metodiku spracovania štatistických výkazov v informačnom systéme. Spracováva zdrojové štatistické výkazy a vykonáva kontroly predkladaných výkazov. Vypracováva technické podklady pre štatistické výstupy. Kontroluje a analyzuje štatistické výstupy a navrhuje aktualizáciu sledovaných ukazovateľov. Navrhuje optimalizáciu postupov spracovania štatistických výstupov. Vypracováva komentáre, podklady a iné materiály súvisiace s činnosťou v oblasti menovej a finančnej štatistiky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3660/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMetodik menovej a finančnej štatistiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2120
SK ISCO-08
2120003
ESCO
373
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2120003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Z oblasti menovej a finančnej štatistiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretická matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
vývojové trendy ukazovateľov v menovej a finančnej štatistike
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodiky upravujúce vykazovanie na štatistické účely
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výpočet a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kapitálový trh a investovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe a aktualizácii koncepcií a metodiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti štatistického výkazníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie implementácie harmonizovanej štatistiky a zverejňovanie výstupných informácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia postupov spracovania štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber podkladov a zostavovanie štatistiky cenných papierov a finančných trhov pre potreby Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná analýza štatistických výstupov a zostavovanie štatistických prehľadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické poradenstvo v oblasti metodiky štatistického výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.