Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobePomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov. Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva čistenie pracovísk, strojov a zariadení, manipulačnej techniky a motorových vozidiel. Spolupracuje pri údržbe, čistení dielcov po opracovaní, tepelnom spracovaní alebo vypálení, pred montážou alebo kontrolou kvality. Zabezpečuje manipuláciu a odvoz odpadu z výroby a údržby. Spolupracuje pri balení a manipulácii s hotovými výrobkami, pri ich skladovaní a expedícii. Vykonáva manipulačné práce pri inventarizácii materiálu, polotovarov a výrobkov. Rešpektuje zásady bezpečnosti pri práci....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3634/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKManipulačný pracovník
SKPomocný robotník
Odporúčaná úroveň vzdelania
D ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329013
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
9329013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
2
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
montážne stroje a zariadenia v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
montážne technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti.
Perspektíva: Aktuálna
2
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
koboty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spolupracujúce roboty. Roboty určené k priamej interakcii človeka a robota v spoločnom priestore, alebo tam, kde ľudia a roboti sú v tesnej blízkosti. Aplikácie kobotov kontrastujú s tradičnými aplikáciami priemyselných robotov, v ktorých sú roboti izolovaní od kontaktu s ľuďmi.
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aditívna technológia (3D tlač)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
montážne operácie na linke v strojárskej (automobilovej) výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Priskrutkovanie, zaklipovanie, vloženie, nastavenie, zapojenie, upevnenie, nitovanie, lepenie.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie, opravy, ručné a mechanizované čistenie vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadom v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Separácia odpadov, baliacich materiálov do určených nádob.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia a skladovanie vstupného materiálu v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prenášanie materiálu ručne alebo jeho prevoz prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie rôznych prostriedkov na manipuláciu s oceľovými konštrukciami a jej časťami
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha montážnych strojov a zariadení v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha nastavovaných a nastavených výrobných strojov a liniek v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spolupráca s kobotmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spolupracujúce roboty. Roboty určené k priamej interakcii človeka a robota v spoločnom priestore, alebo tam, kde ľudia a roboti sú v tesnej blízkosti. Aplikácie kobotov kontrastujú s tradičnými aplikáciami priemyselných robotov, v ktorých sú roboti izolovaní od kontaktu s ľuďmi.
Perspektíva: Aktuálna
2
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.