Hotelová gazdiná

Hotelová gazdináHotelová gazdiná vedie a riadi tím chyžných, komunikuje s hotelovými hosťami a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov. Hotelová gazdiná takisto vypracováva harmonogram prác, zodpovedá za stav a čistotu izieb a spoločných priestorov, dodržiava hygienické predpisy, triedi a balí prádlo a bielizeň, zabezpečuje odvoz do práčovne a nahlasuje závady. Taktiež zodpovedá za dodržiavanie šetriacich programov, zelených programov, postupov ekologického nakladania s čistiacimi prostriedkami a odpadom z hotelových izieb. Zodpovedá za kontrolu a dodržiavanie štandardov upratovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
36170/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Upratovanie môže zahrňovať aj izbovú službu, alebo minibar, kde prichádza do kontaktu s potravinami.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax nad rámec praxe počas vzdelávania.
ISCO-08
5151
SK ISCO-08
5151003
ESCO
1830
SK NACE Rev. 2
I55
CPA 2015
I55
Príslušnosť k povolaniu
5151003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
separácia a triedenie plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pre stroje, prístroje a zariadenie využívané na upratovanie a čistenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy podlahových plôch a postupy pri ich čistení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Špecializované na čistiace prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy leštenia rôznych druhov materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri čistení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie bežných upratovacích pomôcok a prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola skladových zásob a ich pohybov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodávok potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov, kontrola a vydávanie zásob
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava zmesí a roztokov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
separovanie odpadu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem tovaru do skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.