Dláždič

DláždičDláždič kladie interiérové a exteriérové dlažby všetkých druhov a navrhuje a realizuje údržbu a opravy jestvujúcich dlažieb. Zhotovuje a opravuje chodníkové a cestné dlažby, vrátane veľkých plôch parkovísk, vonkajších schodov, dlažieb v priemyselných parkoch, spevňuje svahy pod mostmi, priekopy pri cestách a vodných tokoch, spevňuje plochy zatrávňovacími tvárnicami a pod. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, volí pracovné postupy na prípravné práce, dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Dláždiči sa uplatňujú ako SZČO alebo zamestnanci v stavebných organizáciách – pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách, ako aj v službách, pri realizácii parkov a záhrad a v remeselnej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
3609/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7112
SK ISCO-08
7112001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy a predpisy v stavebníctve súvisiace s výkonom dláždičských prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy dlažieb a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kladenia vonkajšej dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológia kladenia vonkajšej dlažby z rôznych materiálov (príprava podkladu, spôsoby kladenia, finalizácia prác...).
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na vonkajšie dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ich druhy, príprava, obsluha, použitie a údržba.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základná úroveň pri práci s BIM (Building Information Modeling).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii a dokumentácii dláždičských prác, čítanie výkresov dláždičských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a vytyčovanie dĺžok, výšok a smerov pri pokladaní dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a výpočty dláždených plôch, spracovanie kladačského plánu, výpočet spotreby dlažieb a doplnkových materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
ručné sekanie, rezanie a úprava prírodných kameňov, tehlových a betónových dosiek, kociek a iných materiálov na pokladanie dlažieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
škárovanie dlažieb maltou a inými materiálmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a úprava podkladu pod dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava rozmerov a tvarov dlažby rezaním, brúsením hrán, vŕtaním otvorov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava malty, vyrovnávajúcich, lepiacich a škárovacích hmôt na obklady a dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie dlažieb v interiéri a exteriéri tenkovrstvovou technológiou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy kamenných a betónových chodníkových a vozovkových dlažieb, vrátane lemovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane osadzovania obrubníkov, lemov, nábehov a pod. do betónového lôžka.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy dlažieb z lomového kameňa pri úpravách korýt vodných tokov, hatí a výtokov z priehrad
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie dlažieb z betónových alebo terazzových dlaždíc do piesku, maltového alebo betónového lôžka
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane osadzovania obrubníkov, lemov, nábehov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie a opravy dlažieb schodov, prejazdov, koľají pouličnej dráhy, odvodňovacích rigolov (žliabok na odvádzanie vody) a dlažieb zo zatrávňovacích tvárnic
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie a opravy dlažieb svahov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie a opravy dlažieb parkovísk a odstavných plôch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a rekonštrukcie dlažieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane ošetrovania podkladov pod pokládky dlažieb a realizácia asanácie a sanácie povrchov.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osadzovanie dlažieb z kamenných kvádrov a dosiek
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
doprava, uloženie a ochrana výrobkov na pokládku dlažieb proti poškodeniu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, obsluha a údržba náradia, pracovných pomôcok, strojových zariadení malej mechanizácie a manipulačných prostriedkov na dláždičské práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.