Špecialista riadenia sklárskej výroby

Špecialista riadenia sklárskej výrobyŠpecialista riadenia sklárskej výroby analyzuje a vyhodnocuje efektivitu sklárskej výroby a navrhuje opatrenia s cieľom jej zvýšenia. Optimalizuje výrobný proces, vyhodnocuje efektivitu výrobného procesu a dodržiavanie technologických procesov a výrobných postupov. Podieľa sa na riešení technologických problémov vo výrobe. Zavádza nástroje na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu. Organizuje a koordinuje zavádzanie nových výrobných postupov do praxe. V prípade zmeny vo výrobnom procese spolupracuje pri aktualizácii pracovných postupov a výrobnej dokumentácie. Sleduje vývoj nových technologických zariadení a postupov vo svete s cieľom ich implementácie do výroby. Podieľa sa na výbere a rozmiestňovaní technologického vybavenia v priestoroch závodu a jeho zavedení do výroby. Komunikuje s pracovníkmi ostatných oddelení v rámci spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3582/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKProcesný inžinier sklárskej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Nie je podmienkou
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141030
ESCO
423
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141030

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia silikátov so zameraním na výrobu skla a smaltov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nástroje a fázy zvyšovania efektívnosti výrobného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy technologických zariadení a postupov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové technológie, technologické zariadenia a postupy vo svete v oblasti výroby silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
7
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky a technológií v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov príslušných vnútorných predpisov, poriadkov a pod. v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobného procesu s cieľom minimalizácie prestojov, maximálneho využitia strojov a znižovania nákladov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia nástrojov na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: napr. Six Sigma, Kaizen, Lean a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie sklárskej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane chemickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v sklárskej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie vývoja nových technológií vo výrobe silikátov a súčinnosť pri ich zavádzaní v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie špeciálnych sklárskych procesov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia skla.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.