Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe organizuje systém riadenia kvality. Zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly a vypracováva plány kontroly kvality. Komunikuje a spolupracuje s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie. Navrhuje technologické a organizačné opatrenia na zabezpečenie kvality materiálov a výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3576/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
CSSpecialista řízení jakosti
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Celoživotné vzdelávanie:
a/ formou ďalšieho vzdelávania v špecializovanom štúdiu - možnosť získania oprávnenia na vypracovanie znaleckých posudkov v oblasti posudzovania kvality z dôvodu zákazníckych reklamácií/súdnych sporov,
b/ na výkon funkcie/pracovnej pozície sa odporúča ďalšie vzdelávanie v zmysle očakávaných inovácií pre tento NŠZ.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141031
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141031

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodológia merania a skúšania procesov/výrobkov v sklárskej výrobe s cieľom dosiahnutia/zvýšenia požadovaných parametrov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
právne predpisy a základné pojmy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. ISO audity, vrátane medzinárodných auditov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
7
normy a technické podklady v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. príručka kvality, technicko-organizačné postupy, pracovné a technologické inštrukcie pre zabezpečenie kvality, vstupné/výstupné/medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa STN, alebo ISO 9000/14000.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plameňová syntéza
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
formy simulácie ľudskej inteligencie v sklárskom výrobnom procese
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
7
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
základy podmienok bioaktivity v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
vysokočisté vstupné suroviny v sklárskej výrobe, receptúry a podmienky ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
servisná robotika v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
metódy zabezpečovania interných a zákazníckych auditov a certifikačných overovaní v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Na definovanie a zabezpečenie kvality používa schválené dokumenty pre riadenie kvality: príručku kvality, technicko-organizačné postupy, pracovné a technologické inštrukcie pre zabezpečenie kvality, vstupné/výstupné/medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa STN, alebo ISO 9000/14000.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky a technológií v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na základe výsledkov interného/certifikovaného/zákazníckeho auditu kvality aktualizovať/modernizovať používané metódy hodnotenia kvality v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie preventívnych opatrení z hľadiska dosahovania kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie plánu kontroly kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a zlepšovanie postupov kontroly kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných procesov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber, vyhodnocovanie a navrhovanie postupov pre technológie využívajúce vodík v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania a aplikácie postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
spracovanie kvalitatívnych štandardov pri zavádzaní mikrovlnného tavenia skiel do praxe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
navrhovanie postupov pre technológie využívajúce bioplyn pri tavení skla v prípade kvalitatívnych zmien v bioplyne
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
navrhovanie technologických zásahov v závislosti na kvalitatívne zmeny v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
nastavovanie postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
participácia pri stanovovaní procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
navrhovanie a revízia štandardov kvality u nových ekologických materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, výstupná a medzioperačná technická kontrola v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality vstupných práškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
kontrola správnosti receptúr biologicky aktívnych skiel a podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V závislosti od technologických požiadaviek.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
dohľad nad kvalitou vsádzky pri mikrovlnnom tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výstupov pri mikrovlnnom tavení skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
kontrola správnosti práce zariadení pracujúcich s biologicky aktívnymi sklami a kontrola podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane nastavovania správnosti práce zariadení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
supervízia kvality sceľovacích roztokov a nastavených technologických postupov pri spracovávaní výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
7
supervízia správneho technologického spracovania sklárskeho výrobku na účely lepšieho mechanického spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
Pevné a ľahčené sklené obaly
7
supervízia výstupov z kvalitatívneho hodnotenia bioaktívnych skiel a sklokeramických produktov z chemického a biologického hľadiska
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výstupov z kontroly vysokočistých vstupných surovín.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
supervízia a kontrola chemických, mechanických a fyzikálnych vlastností ekologických materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Laboratórne skúšky na overovanie sklárskych výrobkov podľa schválených noriem a predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie činností vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výrobkov v súvislosti s recyklačným procesom vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
participácia na popise nových chýb vznikajúcich pri rozširovaní recyklačných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
nastavovanie procesov využitia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na výrobných zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
spracovávanie podkladov na reklamačné konanie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s dodržiavaním systému kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane spracovávania dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Súvisiacej s inováciami spojenými s mikrovlnnou energiou pri výrobe nekovových materiálov; s kvalitou sklenených mikroguľôčok vyrobených pomocou plameňovej syntézy; so zlepšovaním estetických, chemických a mechanických vlastností po aplikácii sceľovacích vrstiev; so zlepšovaním mechanických vlastností výrobkov po aplikácii technologických postupov na účely zvýšenia odolnosti výrobku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
Antikorózne sklá
Plameňová syntéza
Pevné a ľahčené sklené obaly
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zabezpečovanie požiadaviek na metrológiu. Spolupráca s oddelením predaja pri riešení reklamácií zákazníkov, s oddelením nákupu pri stanovení vhodných dodávateľov a pri vyjednávaní o kvalite surovín, s obchodný úsekom pri vyjednávaniach so zákazníkmi v prípade ich požiadaviek, sťažností, reklamácií, požadovaných testov, atestácií a certifikátov.
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie kvalitatívnych procesov pri využívaní bioplynu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
aplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach s ohľadom na kvalitu výrobkov, design a kontrolu nových produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Technologická podpora manažmentu výroby pri zmene technológie výroby/výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
koordinácia nápravných opatrení na dosiahnutie kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
supervízia kvality digitálnych technológií a inovácií na dosiahnutie požadovanej kvality vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Supervízia výsledkov o kvalite výstupov v sklárskej výrobe zbieraných pomocou digitálnych rozhraní. Práca s relevantnými programami ovplyvňujúcimi kvalitu v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
supervízia kvality robotizovaných prostriedkov pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
navrhovanie pozastavenia výroby v prípade nezhody s určenými parametrami v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
supervízia informácií o kvalite výroby prichádzajúcich z automatizovaných zariadení a detektorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia skla.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Mikrovlnné tavenie je nová technológia s narastajúcim záujmom bežných výrobcov skiel. Ponúka taktiež možnosť taviť menšie množstvá skiel so špecifickým zložením pre určité aplikácie. Výzvou je zvládnutie nových žiaruvzdorných materiálov, iné energetické nastavenie technológie. Cieľom mikrovlnného tavenia skiel je zníženie emisií/nákladov a zvýšenie efektivity.
Charakteristika:
Pre úžitkové sklo je jednou z výziev odolnosť voči korózii počas umývania v umývačkách riadu. Výrobky sa pri takomto umývaní častokrát po pár desiatkach cyklov nenávratne poškodia. Riešením je povrchová úprava výrobkov odolnou vrstvou, ktorá tomuto poškodeniu zabráni. Táto vrstva je aplikovaná v „kúpeli“ za určitého zloženia a teplôt: tieto parametre sú nastavované technológom/brusičom/úpravárom povrchov. Závisia na type skloviny, type výrobku a jeho určení využitia. Cieľom antikoróznych skiel je zvýšenie kvality výrobku/konkurencieschopnosti výrobku na trhu.
Charakteristika:
Plameňová syntéza je nová metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia. Tieto mikroprášky pretavené na mikroguľôčky sú následne okamžite schladené v prúde studenej vody a pripravené na ďalšiu charakterizáciu, alebo spracovanie. Tieto mikroguľôčky môžu byť nielen z inovatívnych zložení nachádzajúcich uplatnenie v biomedicíne, alebo 3D tlači, ale taktiež môžu pochádzať z odpadových a inak ťažko využiteľných skiel. Cieľom plameňovej syntézy je príprava moderných skiel vo forme sklenených mikroguľôčok/zužitkovanie odpadových skiel.
Charakteristika:
Obalové sklo predstavuje dôležitú alternatívu k plastovým obalom s rastúcou objemovou výrobou a potenciálom. Energetická náročnosť výroby je vyvážená nekonečnou recyklovateľnosťou skla a možnosťou viacnásobného použitia vyrobených obalov. Navyše, počas jeho používania v oblasti farmaceutík a potravín nedochádza k uvoľňovaniu zdraviu závadných látok do produktov. Avšak, jeho nevýhodou voči ľahkým a elastickým plastom je jeho hmotnosť a mechanické vlastnosti. Tieto vlastnosti avšak môžu byť technologickými úpravami výrazne zlepšené. Táto technológia vyžaduje operátora so znalosťou chemického zloženia skloviny/ovládajúceho mechanické obrábanie skla (technológia vyžaduje prudké zmeny v teplotných profiloch), a vysokú kvalitu testov výsledných mechanických vlastností (ISO kontrola, laboranti).
Charakteristika:
Bioaktívne sklá sú známe už od 60 rokov 20. storočia, dnes už bežne využívané napríklad v zubných pastách. Aj keď momentálne na území Slovenska neexistuje veľká prevádzka zaoberajúca sa výrobou týchto materiálov, jedná sa väčšinou o malé šarže vysokošpecifických materiálov, kde by sa mohlo očakávať, podobe ako v biotechnológiach k výskytu malých pracovísk zameraných na výrobu týchto materiálov, ktoré mnohokrát nie sú vhodné na veľko-tonážne procesy. Cieľom vývoja špeciálnych skiel a sklokeramických materiálov pre bioaplikácie je pokrok v liečbe rán a rakoviny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.