Špecialista technológ v sklárskej výrobe

Špecialista technológ v sklárskej výrobeŠpecialista technológ v sklárskej výrobe vypracováva technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Posudzuje kvalitu nových výrobkov a navrhuje opatrenia na optimalizáciu výrobných procesov. Sleduje dodržiavanie noriem a hospodárnosti výroby a využívania výrobných zariadení. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, vypracováva a aktualizuje technologickú alebo výkresovú dokumentáciu. Spracováva a vedie dokumentáciu v súlade so systémom kvality. Kontroluje aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja v praxi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3570/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKHlavný technológ
DEHaupttechnologe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141032
ESCO
423
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141032

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obehová ekonomika v sklárskom priemysle
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane rozvoja nových zručností ľudských zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia silikátov so zameraním na výrobu skla a smaltov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
7
normy a technické podklady v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje a fázy zvyšovania efektívnosti výrobného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy technologických zariadení a postupov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové technológie, technologické zariadenia a postupy vo svete v oblasti výroby silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v sklárskom priemysle
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia skladovania a dopravy sklárskych surovín
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizácia a riadenie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
formy simulácie ľudskej inteligencie v sklárskom výrobnom procese
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
7
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
diagnostika technologických problémov počas využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
základy podmienok bioaktivity v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
vysokočisté vstupné suroviny v sklárskej výrobe, receptúry a podmienky ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky a technológií v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie štandardných technologických postupov a technologických podmienok v procese sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie druhu, množstva surovín a materiálu pri výrobe skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobu výroby skla, použitia výrobných a prevádzkových zariadení, strojov a nástrojov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a overovanie postupov výroby moderných technológií výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia pri stanovovaní procesov plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. teploty, dĺžky plameňa, rýchlosti dávkovania.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
stanovovanie technologických postupov pri výrobe skiel a sklárskych výrobkov v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Výroba sklárskych výrobkov v rešpekte k ekologickým požiadavkám, výroba nových materiálov založených na odpadových sklách v rámci myšlienky znovu využiteľnosti odpadov, flexibilita v rámci využitia druhotných surovín, rýchla reakcia na potencionálne zmeny vo vstupných surovinách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
optimalizácia výrobných procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality skloviny pre proces tvarovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavanie nových technologických postupov, ale aj predpisov BOZP a PO pri ich implementácii.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie kvality skloviny po tavení s použitím vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca so senzormi - teplotné, parciálne tlaky vodnej pary.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave cenových kalkulácií v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predvídanie a odstraňovanie technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
tvorba a aktualizácia technologickej a výkresovej dokumentácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie, skúšky a vývoj technologických postupov s náročnými technologickými podmienkami v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie softvéru na konštrukciu 3D modelov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
nastavovanie technologických parametrov v závislosti od chodu výroby s využitím odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca s teplotnými senzormi.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
nastavovanie výrobných a technologických procesov skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. výplne a implantáty.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
nastavovanie technologických postupov využívania odpadového tepla na predohrev sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
nastavovanie technológie riadenia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Možnosti technológií využitia odpadov vo výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
nastavovanie technologických parametrov kúpeľa obsahujúceho protikorózne činidlá
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. zloženie, teplota, doba pôsobenia a pod. Správne následné tepelné spracovanie výrobku, prevencia vzniku dodatočných vád (teplotných, chemických).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
7
príprava zavádzania novej technológie tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dokumentácie súvisiacej s plameňovou syntézou
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Dokumentácia o filtrácii, chemickej odolnosti, možných defektoch a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
nastavovanie procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
7
nastavovanie zmien vo vsádzke podľa kvalitatívnych vlastností vstupných materiálov so zreteľom k zvýšenej vlhkosti v agregáte
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
nastavovanie pomerov spaľovacích plynov pri tavení skla s použitím vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
zabezpečovanie stálych technologických parametrov počas tavenia skla pri použití spaľovacieho plynu z alternatívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Programovanie robotov najmä pri obrábaní výrobkov, balení a logistike.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach s ohľadom na kvalitu výrobkov, design a kontrolu nových produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
aplikácia intranetu v sklárskych výrobných procesoch z dôvodu ochrany osobných a výrobných dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
riadenie technických a technologických skúšok v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia realizácie technických, technologických a sortimentových zmien v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technologickej prípravy zložitej sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zabezpečení prvkov obehovej ekonomiky do sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. flexibilná pracovná doba vo forme časového konta zamestnanca, napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín, ktorý zahŕňa prácu nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
koordinácia a zaisťovanie technologickej prípravy výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie overovania nových postupov a spracovania nových technologických predpisov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zavádzaní automatických systémov riadenia v sklárskom priemysle
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia sklárskych výrobných procesov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. nastavovanie inteligentných senzorov pri tavení (teplotných, chemických, mechanických).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vytváranie a nastavovanie relevantných programov vo výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii vzdialeného tímu, riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právnej agendy, zadávania úloh, výberu zamestnancov, starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia skla.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Bioaktívne sklá sú známe už od 60 rokov 20. storočia, dnes už bežne využívané napríklad v zubných pastách. Aj keď momentálne na území Slovenska neexistuje veľká prevádzka zaoberajúca sa výrobou týchto materiálov, jedná sa väčšinou o malé šarže vysokošpecifických materiálov, kde by sa mohlo očakávať, podobe ako v biotechnológiach k výskytu malých pracovísk zameraných na výrobu týchto materiálov, ktoré mnohokrát nie sú vhodné na veľko-tonážne procesy. Cieľom vývoja špeciálnych skiel a sklokeramických materiálov pre bioaplikácie je pokrok v liečbe rán a rakoviny.
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Mikrovlnné tavenie je nová technológia s narastajúcim záujmom bežných výrobcov skiel. Ponúka taktiež možnosť taviť menšie množstvá skiel so špecifickým zložením pre určité aplikácie. Výzvou je zvládnutie nových žiaruvzdorných materiálov, iné energetické nastavenie technológie. Cieľom mikrovlnného tavenia skiel je zníženie emisií/nákladov a zvýšenie efektivity.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Pre úžitkové sklo je jednou z výziev odolnosť voči korózii počas umývania v umývačkách riadu. Výrobky sa pri takomto umývaní častokrát po pár desiatkach cyklov nenávratne poškodia. Riešením je povrchová úprava výrobkov odolnou vrstvou, ktorá tomuto poškodeniu zabráni. Táto vrstva je aplikovaná v „kúpeli“ za určitého zloženia a teplôt: tieto parametre sú nastavované technológom/brusičom/úpravárom povrchov. Závisia na type skloviny, type výrobku a jeho určení využitia. Cieľom antikoróznych skiel je zvýšenie kvality výrobku/konkurencieschopnosti výrobku na trhu.
Charakteristika:
Plameňová syntéza je nová metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia. Tieto mikroprášky pretavené na mikroguľôčky sú následne okamžite schladené v prúde studenej vody a pripravené na ďalšiu charakterizáciu, alebo spracovanie. Tieto mikroguľôčky môžu byť nielen z inovatívnych zložení nachádzajúcich uplatnenie v biomedicíne, alebo 3D tlači, ale taktiež môžu pochádzať z odpadových a inak ťažko využiteľných skiel. Cieľom plameňovej syntézy je príprava moderných skiel vo forme sklenených mikroguľôčok/zužitkovanie odpadových skiel.
Charakteristika:
Obalové sklo predstavuje dôležitú alternatívu k plastovým obalom s rastúcou objemovou výrobou a potenciálom. Energetická náročnosť výroby je vyvážená nekonečnou recyklovateľnosťou skla a možnosťou viacnásobného použitia vyrobených obalov. Navyše, počas jeho používania v oblasti farmaceutík a potravín nedochádza k uvoľňovaniu zdraviu závadných látok do produktov. Avšak, jeho nevýhodou voči ľahkým a elastickým plastom je jeho hmotnosť a mechanické vlastnosti. Tieto vlastnosti avšak môžu byť technologickými úpravami výrazne zlepšené. Táto technológia vyžaduje operátora so znalosťou chemického zloženia skloviny/ovládajúceho mechanické obrábanie skla (technológia vyžaduje prudké zmeny v teplotných profiloch), a vysokú kvalitu testov výsledných mechanických vlastností (ISO kontrola, laboranti).
Charakteristika:
Titulný obrázok Aditívna výroba je definovaná ako proces spájania materiálov na výrobu výrobkov z údajov 3D modelu, zvyčajne vrstva po vrstve, na rozdiel od iných výrobných technológií kde sa materiál odoberá, tu sa práve naopak pridáva v tenkých vrstvách. Synonymá sú aditívna výroba, aditívne procesy, aditívne techniky, výroba aditívnych vrstiev. Primárnymi aplikáciami sú dizajn / modelovanie, prototypy a výroba priamych dielov/.Po celom svete aditívna výroba mení spôsob, akým organizácie navrhujú a vyrábajú výrobky. Pri správnom použití môže ušetriť množstvo času a financií. Aditívna výroba je oficiálny štandardný pojem pre všetky aplikácie technológie, pričom 3D tlač je jednou z aditívnych technológií. *využitie*:napomáha pri technologických inováciách Technológia aditívnej výroby má budúcnosť najmä, no nielen, v nasledujúcich odvetviach: * letecký a vesmírny priemysel, * energetika, * medicína, najmä chirurgické implantáty a zubná technika, * nástroje pre spracovanie plastov, ale aj výrobky z plastov * automobilový priemysel a preprava, * spotrebný tovar, * v architektúre, * v školstve - slúži na výrobu kvalitných výučbových pomôcok pre študentov, * v remeslách a osobných službách - ako individualizovaná malovýroba, * v športe - napríklad v cyklistike, pri zlepšení aerodynamických vlastností, výrobe pohodlnejších sedadiel ako aj pri konštruovaní rámov bicyklov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.