Špecialista údržby v sklárskej výrobe

Špecialista údržby v sklárskej výrobeŠpecialista údržby v sklárskej výrobe zabezpečuje systémové činnosti súvisiace s údržbou a opravami zariadení a strojov v sklárskej výrobe. Vykonáva činnosti v prevádzke v oblasti zabezpečenia funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného vybavenia a zariadení. Spolupracuje na investičných zámeroch, na výberovom konaní a na realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby. Navrhuje koncepcie a plány údržby, vrátane analýzy celkových nákladov. Zabezpečuje hot-line a pohotovostný servis u špeciálnych a kľúčových zariadení na výrobných linkách. Vedie záznamy o operatívnej, prevádzkovej alebo plánovanej údržbe a vyhodnocuje kritické miesta v sklárskej výrobe z hľadiska frekvencie porúch, celkovej alebo čiastočnej poruchovosti a prevádzkovej únavy strojov, dielov, súčiastok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3564/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista údržby o výrobné zariadenia
SKŠpecialista údržby technologických zariadení v sklárskej výrobe
SKŠpecialista údržby zariadení na spracovanie skla
SKŠpecialista údržby a opráv
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141033
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141033

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podmienky bezpečnej prevádzky vyhradených technických zariadení, ktoré sa používajú pri spracovaní skla.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zušľachťovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické procesy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania skla.
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátanie nástrojov, prípravkov, meradiel, elektrických strojov/prístrojov, prístrojov a zariadení na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. lisovaného skla; obalového skla, dutého skla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické špecifikácie pre sklárske technológie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
7
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia opráv a nastavovania sklárskych strojov, vyhradených tlakových zariadení a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
7
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
diagnostika technologických problémov počas využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
servisná robotika v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
postupy aplikácie robotizácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
technológia opráv a nastavovania strojov, vyhradených tlakových zariadení a zdvíhacích zariadení využívaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy merania, zberu, prenosu a vyhodnocovania nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Návrh nových riešení v dokumentácii údržby elektrických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby strojov a strojného zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie materiálneho a technického zabezpečenia údržby a opráv v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie koncepcie a plánov v profylaktike a periodickej údržbe vo výrobe a spracovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. v týždennej/mesačnej/ročnej a inej časovo predpísanej lehote.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní zariadení využívajúcich vodík pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
plánovanie a analýza záznamov servisnej robotiky z hľadiska údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
participácia pri stanovovaní procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
dohľad nad výrobou sklených výrobkov v súlade s ekologickými požiadavkami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
kontrola správnosti práce zariadení pracujúcich s biologicky aktívnymi sklami a kontrola podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
kontrola správnosti práce zariadenia plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
kontrola správneho nastavenia výrobných zariadení z hľadiska celkovej údržby, poruchovosti strojov, BOZP a PO vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analyzovanie účinkov nežiadúcich vedľajších faktorov na údržbu, životnosť a bezpečnosť strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza celkových nákladov na údržbu a prevenciu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie hot-line a pohotovostného servisu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: U špeciálnych a kľúčových zariadeniach na výrobných linkách v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
vedenie databázy dodávateľov tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie databázy dodávateľov náhradných dielov a vyhodnocovanie kvality náhradných dielov, rýchlosti pohotovostných služieb, kvality riešenia reklamácií s dodávateľmi technologického zariadenia, s externými servisnými strediskami alebo externými službami v prípadoch, ak nie je možné zabezpečiť údržbu a servis sklárskych strojov vlastnými pracovníkmi údržby z dôvodov špeciálnych alebo nových sklárskych strojov, ktorých údržbu zabezpečuje výrobca, dodávateľ alebo zmluvný partner pre záručný, pozáručný, alebo špeciálny servis.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie záznamov/dokumentácie súvisiacich s údržbou strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov o operatívnej, prevádzkovej, alebo plánovanej údržbe v sklárskej výrobe. Posudzovanie kritických miest z hľadiska prevádzkovej poruchovosti. Vedenie databázy dodávateľov náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dokumentácie súvisiacej s inováciami vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
Mikrovlnné tavenie skiel
Plameňová syntéza
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koordinácia činností pri údržbe, odstávkach, prevádzkových poruchách vo výrobných prevádzkach. Spolupráca s majstrom /supervízorom/ výroby pri analýze nákladov na údržbu a podielov údržby na prestojoch. Spolupráca so špecialistom kvality pri hodnotení kvality, rýchlosti pohotovostných servisov a spôsob riešenia reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobcom/dodávateľom/, alebo zmluvným partnerom pre záručný, pozáručný, alebo špeciálny servis. Vrátane koordinácie zásobovania náhradnými dielmi, aby nevznikali neplánované prestoje vo výrobe z dôvodu chýbajúcich náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie reklamačných konaní v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba elektrifikovaného zariadenia využívajúceho mikrovlnnú energiu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
uskutočňovanie servisnej údržby robotizovanej linky vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia digitalizácie do procesu údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane spracovávania štatistických prehľadov a správ.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využívanie prostriedkov digitálnej bezpečnosti pri procese riadenia údržby výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie zásad na dodržiavanie BOZP a PO s nulovou toleranciou.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností v oblasti funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného zariadenia vo výrobe a spracovaní skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení v rámci vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie v sklárskej výrobe. Zabezpečovanie diagnostiky, merania, servisných prehliadok, generálnych opráv, preventívnej a operatívnej údržby. Kontrola správneho nastavenia strojov, zariadení alebo liniek z hľadiska celkovej údržby, poruchovosti strojov a BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane spolupráce na investičných zámeroch, na výberovom konaní a na realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane tokov materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a technických podmienok. Vyhodnocovanie kritických miest v sklárskej výrobe z hľadiska frekvencie porúch, celkovej alebo čiastočnej poruchovosti a prevádzkovej únavy strojov, dielov, súčiastok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesov pri zavádzaní a nastavovaní výrobných a technologických procesov skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
riadenie procesov pri zavádzaní a nastavovaní novej technológie tavenia skla prostredníctvom vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
riadenie procesov pri zavádzaní a nastavovaní novej technológie tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
riadenie procesov pri zavádzaní a nastavovaní technológie aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrch sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
7
riadenie procesov pri zavádzaní a nastavovaní procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
7
riadenie procesov pri zavádzaní a nastavovaní procesov plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
riadenie procesov údržby bez priameho zásahu človeka vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
spolupráca na investičných zámeroch a plánoch, výberovom konaní a realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
riadenie procesov údržby pri zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov do výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe a spracovaní skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia skla.
Charakteristika:
Mikrovlnné tavenie je nová technológia s narastajúcim záujmom bežných výrobcov skiel. Ponúka taktiež možnosť taviť menšie množstvá skiel so špecifickým zložením pre určité aplikácie. Výzvou je zvládnutie nových žiaruvzdorných materiálov, iné energetické nastavenie technológie. Cieľom mikrovlnného tavenia skiel je zníženie emisií/nákladov a zvýšenie efektivity.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Bioaktívne sklá sú známe už od 60 rokov 20. storočia, dnes už bežne využívané napríklad v zubných pastách. Aj keď momentálne na území Slovenska neexistuje veľká prevádzka zaoberajúca sa výrobou týchto materiálov, jedná sa väčšinou o malé šarže vysokošpecifických materiálov, kde by sa mohlo očakávať, podobe ako v biotechnológiach k výskytu malých pracovísk zameraných na výrobu týchto materiálov, ktoré mnohokrát nie sú vhodné na veľko-tonážne procesy. Cieľom vývoja špeciálnych skiel a sklokeramických materiálov pre bioaplikácie je pokrok v liečbe rán a rakoviny.
Charakteristika:
Plameňová syntéza je nová metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia. Tieto mikroprášky pretavené na mikroguľôčky sú následne okamžite schladené v prúde studenej vody a pripravené na ďalšiu charakterizáciu, alebo spracovanie. Tieto mikroguľôčky môžu byť nielen z inovatívnych zložení nachádzajúcich uplatnenie v biomedicíne, alebo 3D tlači, ale taktiež môžu pochádzať z odpadových a inak ťažko využiteľných skiel. Cieľom plameňovej syntézy je príprava moderných skiel vo forme sklenených mikroguľôčok/zužitkovanie odpadových skiel.
Charakteristika:
Obalové sklo predstavuje dôležitú alternatívu k plastovým obalom s rastúcou objemovou výrobou a potenciálom. Energetická náročnosť výroby je vyvážená nekonečnou recyklovateľnosťou skla a možnosťou viacnásobného použitia vyrobených obalov. Navyše, počas jeho používania v oblasti farmaceutík a potravín nedochádza k uvoľňovaniu zdraviu závadných látok do produktov. Avšak, jeho nevýhodou voči ľahkým a elastickým plastom je jeho hmotnosť a mechanické vlastnosti. Tieto vlastnosti avšak môžu byť technologickými úpravami výrazne zlepšené. Táto technológia vyžaduje operátora so znalosťou chemického zloženia skloviny/ovládajúceho mechanické obrábanie skla (technológia vyžaduje prudké zmeny v teplotných profiloch), a vysokú kvalitu testov výsledných mechanických vlastností (ISO kontrola, laboranti).
Charakteristika:
Pre úžitkové sklo je jednou z výziev odolnosť voči korózii počas umývania v umývačkách riadu. Výrobky sa pri takomto umývaní častokrát po pár desiatkach cyklov nenávratne poškodia. Riešením je povrchová úprava výrobkov odolnou vrstvou, ktorá tomuto poškodeniu zabráni. Táto vrstva je aplikovaná v „kúpeli“ za určitého zloženia a teplôt: tieto parametre sú nastavované technológom/brusičom/úpravárom povrchov. Závisia na type skloviny, type výrobku a jeho určení využitia. Cieľom antikoróznych skiel je zvýšenie kvality výrobku/konkurencieschopnosti výrobku na trhu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.