Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov

Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov riadi systémové a prevádzkové činnosti súvisiace s údržbou strojov a zariadení. Zabezpečuje činnosti v oblasti funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného zariadenia. Spolupracuje na investičných zámeroch a plánoch, výberovom konaní a realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby. Navrhuje koncepcie plánov v profylaktike a periodickej údržbe. Z dôvodu preventívnej údržby riadi diagnostiku, meranie, servisné prehliadky a generálne opravy strojov. Kontroluje správne nastavenie výrobných zariadení z hľadiska celkovej údržby, poruchovosti strojov, BOZP a PO. Koordinuje zásoby náhradných dielov z dôvodu neplánovaných prestojov vo výrobe. Vyhodnocuje hot-line a pohotovostný servis. Vedie záznamy o operatívnej, prevádzkovej, alebo plánovanej údržbe a posudzuje kritické miesta z hľadiska prevádzkovej poruchovosti. Zavádza nové postupy v údržbe a proaktívnu údržbu komponentov a výrobných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3534/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista starostlivosti o výrobné zariadenia
SKŠpecialista údržby a opráv
SKŠpecialista technik údržby technologických zariadení na výrobu stavebných materiálov
SKŠpecialista technik údržby zariadení na spracovanie stavebných materiálov, hmôt a zmesí
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141038
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C23,F43
CPA 2015
C23,F43
Príslušnosť k povolaniu
2141038

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nano ochrana povrchov ako nový inovatívny spôsob ochrany a údržby povrchov strojov a zariadení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
6
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podmienky bezpečnej prevádzky vyhradených technických zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe stavebných materiálov, zmesí, hmôt a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technologické inovácie strojov a zariadení - systémové riešenia údržby.
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Fyzikálne a chemické vlastnosti základných stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Prehľad o parametroch kvality v rámci EN STN.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. normy ISO 9000 - medzinárodné normy pre kvalitu a 14000 pre environment.
Perspektíva: Aktuálna
7
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné princípy a metódy merania požadovaných vlastností stavebných materiálov aplikovaných v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológie procesu výroby stavebných hmôt, materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Postupy a druhy údržby strojov a zariadení na výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov/výrobkov z hľadiska dôležitosti a časového plánovania údržby. Prehľad v usporiadaní technologických strojov a zariadení do liniek na výrobu stavebných materiálov, hmôt, zmesí a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analýza nákladov v procese údržby, na prestoje vo výrobe z dôvodu údržby, náhradných dielov a technologických opráv.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V súlade s obehovou ekonomikou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
technológia výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
7
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
technológia opráv a nastavovania strojov, vyhradených tlakových zariadení a zdvíhacích zariadení využívaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy merania, zberu, prenosu a vyhodnocovania nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické špecifikácie na stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikovanie predpisov BOZP a PO s nulovou toleranciou.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Návrh nových riešení v dokumentácii údržby elektrických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv strojov a strojného zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stanovovanie a vyhodnotenie ročných/mesačných/týždenných plánov údržby na jednotlivých strojoch, linkách, pracovných zmenách.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcie plánov v profylaktike a periodickej údržbe vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a analýza záznamov servisnej robotiky z hľadiska údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
participácia pri stanovovaní procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. pri postupoch, metódach, spôsoboch a cieľoch údržby smerovať aktivity údržby na možnosti opätovného použitia odpadu (recyklácia, triedenie, alebo bezzvyšková likvidácia).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V rámci údržby vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
kontrola správneho nastavenia výrobných zariadení z hľadiska celkovej údržby, poruchovosti strojov, BOZP a PO vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiáloch.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov v mechanike a ich počítačové spracovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Aplikácia výpočtovej techniky na: autonómnu údržbu + správu porúch + denník zariadenia + dátové rozhranie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analyzovanie účinkov nežiadúcich vedľajších faktorov na údržbu, životnosť a bezpečnosť strojov a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie hot-line a pohotovostného servisu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vývoj a integrácia komplexných testovacích procesov a dokumentácie pre tím výrobnej údržby z dôvodov inovácie strojov a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
vedenie záznamov/dokumentácie súvisiacich s údržbou strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov o operatívnej, prevádzkovej, alebo plánovanej údržbe. Posudzovanie kritických miest z hľadiska prevádzkovej poruchovosti. Vedenie databázy dodávateľov náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koordinácia činností pri údržbe, odstávkach, prevádzkových poruchách vo výrobných prevádzkach. Riadenie pracovníkov údržby, vrátane zabezpečenia ich BOZP pri riešení porúch, výpadkov energií, havarijných stavov, nehôd a úrazov. Spolupráca s majstrom /supervízorom/ výroby pri analýze nákladov na údržbu a podiel údržby na prestojoch. Spolupráca so špecialistom kvality pri hodnotení kvality, rýchlosti pohotovostných servisov a spôsob riešenia reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobcom/dodávateľom/, alebo zmluvným partnerom pre záručný, pozáručný, alebo špeciálny servis.
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba strojov a zariadení na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie servisnej údržby robotizovanej linky vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia digitalizácie do procesu údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
využívanie nanotechnológie (nano náterov) pri údržbe strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
využívanie technológie výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
7
obsluha a údržba programovo riadených strojov a strojných zariadení v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie NC strojov a zariadení podľa pokynov na ich údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využitie štatistických údajov z makrosúborov (big data súbory) v procese riadenia údržby výrobných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využívanie prostriedkov digitálnej bezpečnosti pri procese riadenia údržby výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie zásad na dodržiavanie BOZP a PO s nulovou toleranciou.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Navrhovanie plánov údržby strojného zariadenia na výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Aplikácia princípov AM, TPM do procesov údržby vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností v oblasti funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného zariadenia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy, tokov materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a technických podmienok vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesov údržby bez priameho zásahu človeka vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
spolupráca na investičných zámeroch a plánoch, výberovom konaní a realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
riadenie procesov údržby pri zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov do výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri realizácii procesov údržby uprednostniť ekologické procesy/dopady a ciele pred procesmi technologickými, technickými a výrobnými.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Používanie vodíka ako doplnku alebo náhrady v aplikáciách spaľovania paliva so vzduchom (kyslík) vedie k zvyšovaniu tepelného prenosu, v dôsledku čoho dochádza k rýchlejšiemu taveniu, zmäkčovaniu alebo výpalu nekovových materiálov. Cieľom použitia vodíka pri spracovávaní nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie. Cieľom použitia vodíka pri nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Technológia výroby cementov spočíva na báze novej surovinovej základne pre výpal cementu a moderných progresívnych technológií výroby betónu a transportbetónu so zvýšenou trvanlivosťou v agresívnom prostredí, so zvláštnym zreteľom na vývoj environmentálne-priateľských cementov a špeciálnych cementov s výnimočnými úžitkovými vlastnosťami. Spoločným menovateľom inovatívnych cementov je ekonomická a ekologická prijateľnosť pri garantovaní všetkých technicky významných vlastností cementu potrebných pre konštrukčný betón.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.