Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií. Testuje nové druhy surovín a zabezpečuje skúšobné overovanie žiaruvzdorných materiálov. Metodicky a odborne môže viesť tím výskumných a technických pracovníkov, koordinovať čiastkové výskumné činnosti a projekty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3528/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýskumný a vývojový pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre vykonávanie znaleckých posudkov sa odporúča prax min. 60 mesiacov. Pre výkon súdnoznaleckých posudkov sa odporúča min 84 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141039
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141039

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metodické a odborné vedenie tímu výskumných a technických pracovníkov, koordinácia výskumných činnosti a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
8
chemická fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nové trendy v oblasti nanotechnológie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
8
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov (elements of AI).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane modelovania a zobrazovania 3D modelov pre výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
8
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
8
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane spracovania žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
8
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
8
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
8
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
8
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane nových postupov a metód a možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
8
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
8
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
8
mikrovlnná energia na prípravu, spracovanie a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
8
nové postupy, metódy a trendy robotizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
8
nové trendy automatizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
8
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v medzinárodných technických normách z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológie pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
8
orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri stanovovaní kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie systému kontroly kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v rámci výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analyzovanie vstupných dát, vyhodnocovanie, komplexné riešenie a navrhovanie ďalšieho postupu pri riešení výskumných a vývojových úloh v stanovenom čase so strednodobým časovým horizontom riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
8
skúmanie možností a navrhovanie novej koncepcie automatizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
8
dohľad nad správnosťou pracovno-právnej dokumentácie súvisiacej s náborom a výberom zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia praktických overovacích skúšok, tvorba prototypov a ich testovanie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie škodlivých vplyvov a škodlivín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, vrátane analýz
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analýza a minimalizácia škodlivých vplyvov pri návrhu, vývoji, testovaní, meraní a výrobe nových technológií, materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Meranie a sledovanie technologických parametrov žiaruvzdorných materiálov s cieľom ich optimálneho využitia v rámci projektových technológií.
Perspektíva: Aktuálna
8
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba návrhov na inovácie vedúce k vyššej efektívnosti a produktivity práce, k vyššej aplikačnej a úžitkovej úrovne žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vypracovanie súhrnných záverečných správ z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
využívanie prístrojovej techniky vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívanie mikroskopu, spektrometra a pod..
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov, štandardov a technických prostriedkov pri technológiách využívajúcich vodík pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. pri ohreve, ochrannej atmosfére a pod..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov použitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
8
aplikácia nových trendov nanotechnológie do oblasti vývoja techniky a technológie pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
vyvíjanie a navrhovanie implementácie prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vývoji prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
skúmanie možností, navrhovanie a zavádzanie nástrojov BDM vo výrobe anorganických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri aplikácii BDM nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
navrhovanie a vyvíjanie aplikácie digitalizácie výroby v technológiách anorganických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vývoji digitálnych technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
8
skúmanie, navrhovanie a vyvíjanie nových 3D modelov v softvéri vo výrobe nekovových materiálov s cieľom vytvorenia nových výrobkov pomocou 3D tlače
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie aplikácie nových technológií pri inovovaní výrobkov z nekovových materiálov z dôvodu zvýšených požiadaviek na ekológiu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
8
skúmanie možností, navrhovanie a zavádzanie novej koncepcie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
8
skúmanie, vyvíjanie a navrhovanie nových postupov, štandardov a technologických prostriedkov pri technológiách využívajúcich mikrovlnnú energiu v rámci úpravy surovín a výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
8
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Priebežná prezentácia čiastkových výsledkov výskumného a vývojového zadania, alebo projektu.
Perspektíva: Aktuálna
8
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s výrobným technológom, špecialistom riadenia výroby a manažérom kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výskumného a vývojového tímu v oblasti výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metodicky a odborne vedenie tímu výskumných a technických pracovníkov, koordinácia výskumných činností a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odborná podpora strategického vývoja pre top manažment výroby a kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.