Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu

Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánuTechnik výroby keramiky, kameniny a porcelánu zabezpečuje dodržiavanie technologických postupov vo výrobe. Navrhuje optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít, vrátane prípravy podkladov na zavedenie nových postupov. Vedie záznamy a vyhotovuje podklady pre cenové kalkulácie podľa pokynov hlavného technológa. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov v zmysle EN STN, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov. Dohliada na rozpracovanosť výroby, vyhodnocuje efektivitu pracovných a strojných časov, výkonov, kapacít a produkcie. Zaisťuje odber vzoriek na meranie kvality materiálov a navrhuje nápravné opatrenia pri riešení nezhody. Vedie evidenciu nákupu surovín a komponentov do výroby, ich spotrebu a odbyt vo výrobe a úprave nekovových materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3508/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119012
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3119012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
stroje a zariadenia v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane strojov a zariadení vo výrobe kameniny a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Rozdiel v ich zložení. Pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spôsob výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Identifikácia jednotlivých chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Fázy výpalu.
Perspektíva: Aktuálna
4
reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy využitia mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby kameniny a porcelánu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
4
postupy a metódy riadenia a organizácie autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady nakladania s odpadmi vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postup likvidácie odpadov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postup odberu vzoriek z výroby keramiky, kameniny a porcelánu na laboratórny rozbor
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kontroly kvality výrobkov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológie pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
dodržiavanie predpisov o nakladaní s odpadmi použitých vo výrobe nekovových materiálov, prípadne ich ďalšom využití
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vypracovanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby. Plánovanie potreby náhradných dielov vo výrobe. Zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. dohľad pri určovaní technických príkazov nad plynulosťou výroby, optimalizácia technických procesov výroby a navrhovanie optimálneho využívania strojových kapacít.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a hmôt vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nových princípov ekologickej výroby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a pri výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
implementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácia prostriedkov novej koncepcie digitalizácie do procesu výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
aplikácia novej koncepcie robotizácie a robotov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
kontrola kvality výrobkov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie systému kontroly kvality vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby keramiky, kameniny a porcelánu a finálnych výrobkov v zmysle noriem kvality ISO.
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad aktuálnym technickým stavom vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie technickej efektivity strojov s cieľom ich postupnej modernizácie a inovácie - s využitím prostriedkov digitalizácie a automatizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne práce a merania vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca s laboratórnym vybavením.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
4
príprava podkladov pre cenové kalkulácie pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie údajov a výpočtov podľa pokynov hlavného technológa.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie výsledkov meraní a laboratórnych skúšok výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba záznamov a technickej dokumentácie vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie laboratórnych výsledkov podľa pokynov hlavného technológa.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zaisťovanie odberu vzoriek pre manažment kvality na vyhodnocovanie jeho kvality v rámci systému merania a regulácie technických vlastností výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
zabezpečovanie odberu vzoriek na meranie kvality materiálov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. keramiky, kameniny a porcelánu. Zručnosť pri odbere vzoriek, surovín a ostatných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s materiálmi na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie ochrany životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie likvidácie odpadov vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení pri výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave kameniny, keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie mikrovlnnej energie pri úprave surovín a výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie v keramickej výrobe
4
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
riadenie technologických postupov a technických podmienok
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dohľad nad dodržiavaním predpisov o nakladaní s odpadmi, prípadné rozhodovanie o ich technickom využití.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
logisticko - organizačné riadenie vo výrobe a pri úprave nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
V súčasnom období sa vo svete rozšírilo využitie mikrovlnnej energie v rôznych priemyselných odvetviach, najmä na účely komunikácie a ohrevu. Aplikáciou mikrovlnnej energie v keramickom priemysle je možné zabezpečiť rovnomernejší ohrev keramických materiálov. Mikrovlnná energia sa využíva v keramických technológiách, napr. pri sušení keramických materiálov, spekaní feritov a karbidov, syntéze keramických práškov, povrchovej modifikácii skiel, ako aj pri spájaní keramík. Dôležitým aspektom využívaným pri spracovaní keramík je selektivita absorpcie mikrovĺn rôznymi materiálmi, čo sa využíva pri vylepšení ich vlastností.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.