Majster (supervízor) v sklárskej výrobe

Majster (supervízor) v sklárskej výrobeMajster (supervízor) v sklárskej výrobe zabezpečuje výrobu podľa požadovanej výrobnej dokumentácie pri dodržiavaní noriem a požiadaviek kvality a ekonomických kritérií výroby. Koordinuje činnosť výrobných prevádzok v súčinnosti s inými útvarmi spoločnosti a podľa toho plánuje a organizuje počet pracovníkov vo výrobe/v pracovnej zmene. Pri svojej činnosti sa riadi princípmi optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3504/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci zmeny sklárskej výroby
SKTeamleader zmeny sklárskej výroby
SKMajster prevádzky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: 36 mesiacov platí pre majstra/supervízora výroby, alebo hlavného majstra. Pre ďalšie alternatívne zamestnania/pracovné pozície (zmenový majster, majster prevádzky) minimálna dĺžka praxe 24 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122009
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3122009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment prevádzkovej dokumentácie z dôvodov evidencie dochádzky a hodnotenia výkonu pracovníkov výroby, vyťaženosti strojov a zariadení, efektivity a kvality výroby, dodržiavania technologických postupov, BOZP a PO, vzniku rizík a riešenia škodových udalostí, porúch a odstávok technologických zariadení vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva, využívania nízkoenergetických a nízkouhlíkových zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátanie nástrojov, prípravkov, meradiel, elektrických strojov/prístrojov, prístrojov a zariadení na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. lisovaného skla; obalového skla, dutého skla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane chýb skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
4
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. výplne a implantáty.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
diagnostika technologických problémov počas využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
servisná robotika v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy aplikácie robotizácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Plnenie environmentálnych noriem ISO 14000 v procese výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Riadenie odpadového hospodárstva výroby (triedenie, likvidácia alebo ďalšie spracovanie/využitie odpadu).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy prevencie a tvorby pracovísk s nulovou toleranciou na vznik pracovného úrazu, škodovej udalosti, poruchy alebo priemyselnej havárie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výroby nových materiálov založených na odpadových anorganických materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
kontrola nad procesmi zvyšujúcimi efektivitu recyklovateľných sklárskych materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
dohľad nad prácou s vysokočistými vstupnými surovinami vo výrobe špeciálnych skiel a sklokeramických produktov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
dohľad nad výrobou sklených výrobkov v súlade s ekologickými požiadavkami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
kontrola kvality vstupných práškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
kontrola správnosti receptúr biologicky aktívnych skiel a podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
dohľad nad odstraňovaním technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
dohľad nad stálosťou technologických parametrov počas tavenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
kontrola využívania odpadového tepla pri predohreve sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
vyhodnocovanie dát zo senzorov a nastavovanie ďalších technologických parametrov využitia odpadového tepla v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V závislosti od rutinného/problematického chodu výroby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
dohľad nad štandardným behom plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola filtrácie, chemickej odolnosti, defektov a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
kontrola nastavovania procesov tvarovania a chladenia skloviny na účely dosiahnutia mechanických charakteristík výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane dohľadu nad úpravami v procesoch v závislosti od žiadaného výstupu. Dohľad nad správnou identifikáciou a prevenciou novovzniknutých vád výrobkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
4
dohľad nad správnym tepelným spracovaním sklárskeho výrobku
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
4
dohľad nad kvalitou vsádzky pri mikrovlnnom tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
kontrola kľúčových technologických parametrov kúpeľa obsahujúceho protikorózne činidlá
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Antikorózne sklá
4
dohľad nad behom elektrifikovaného zariadenia tavenia vsádzky pri mikrovlnnom tavení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
kontrola kvality skloviny a dát zbieraných počas tavenia a spracovávania
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane nahliadania na spaľovacie procesy s využitím vodíka.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
diagnostika technologických problémov počas využívania vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vyplňovanie požadovaných dokumentov, kariet, formulárov, vykonávanie predpísaných skúšok vo výrobe. Zabezpečovanie požadovanej výrobnej dokumentácie pri dodržiavaní noriem a požiadaviek kvality a ekonomických kritérií výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Komunikácia a informovanie nadriadených o technickom stave a nastavení liniek, prípadne informovanie o riešení problémov; poriadok a čistotu strojov
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie problémových situácií v sklárskej výrobe, vrátane prijímania a realizácie nápravných opatrení na ich odstránenie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia digitalizácie do procesu sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca so senzormi vo výrobe a modelmi. Vkladanie vstupných informácií do prediktívnych modelov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane vyhodnocovania automaticky získaných informácií z procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia programov využívaných v sklárskej výrobe na účely vysokej efektivity sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívanie výpočtovo-fyzických systémov a modulov pre digitálne dvojča procesu. Vrátane využívania prediktívnych modelov pre sklársku výrobu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia intranetu v sklárskych výrobných procesoch z dôvodu ochrany osobných a výrobných dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. operátorov obsluhy strojov a ďalších pracovníkov na pridelenej prevádzke/pracovnej zmene s cieľom zabezpečenia produkcie, alebo výrobkov v stanovenom čase, kvalite a pri dodržiavaní určených nákladov. Prideľovanie úloh, plnenie dennej produkcie v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologického úseku sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie a kontrolovanie vymedzených organizačných útvarov alebo technologických úsekov organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na sklárskych pracoviskách
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie hospodárneho nakladanie so strojmi, náhradnými dielmi, náradím a materiálom na výrobu (vrátane hotovej výroby); včasné spustenie strojov; hospodárneho nakladanie so strojmi, náhradnými dielmi, náradím a materiálom na výrobu (vrátane hotovej výroby); hospodárneho používania všetkých druhov režijného materiálu; kvality a množstva dennej výroby na jeho zmene.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
koordinácia priebehu výrobných činností v sklárstve a ich vzájomných väzieb
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadenia pre sklársku výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečenia eliminácie prestojov a prázdnych časov na linke.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia skla.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Mikrovlnné tavenie je nová technológia s narastajúcim záujmom bežných výrobcov skiel. Ponúka taktiež možnosť taviť menšie množstvá skiel so špecifickým zložením pre určité aplikácie. Výzvou je zvládnutie nových žiaruvzdorných materiálov, iné energetické nastavenie technológie. Cieľom mikrovlnného tavenia skiel je zníženie emisií/nákladov a zvýšenie efektivity.
Charakteristika:
Pre úžitkové sklo je jednou z výziev odolnosť voči korózii počas umývania v umývačkách riadu. Výrobky sa pri takomto umývaní častokrát po pár desiatkach cyklov nenávratne poškodia. Riešením je povrchová úprava výrobkov odolnou vrstvou, ktorá tomuto poškodeniu zabráni. Táto vrstva je aplikovaná v „kúpeli“ za určitého zloženia a teplôt: tieto parametre sú nastavované technológom/brusičom/úpravárom povrchov. Závisia na type skloviny, type výrobku a jeho určení využitia. Cieľom antikoróznych skiel je zvýšenie kvality výrobku/konkurencieschopnosti výrobku na trhu.
Charakteristika:
Obalové sklo predstavuje dôležitú alternatívu k plastovým obalom s rastúcou objemovou výrobou a potenciálom. Energetická náročnosť výroby je vyvážená nekonečnou recyklovateľnosťou skla a možnosťou viacnásobného použitia vyrobených obalov. Navyše, počas jeho používania v oblasti farmaceutík a potravín nedochádza k uvoľňovaniu zdraviu závadných látok do produktov. Avšak, jeho nevýhodou voči ľahkým a elastickým plastom je jeho hmotnosť a mechanické vlastnosti. Tieto vlastnosti avšak môžu byť technologickými úpravami výrazne zlepšené. Táto technológia vyžaduje operátora so znalosťou chemického zloženia skloviny/ovládajúceho mechanické obrábanie skla (technológia vyžaduje prudké zmeny v teplotných profiloch), a vysokú kvalitu testov výsledných mechanických vlastností (ISO kontrola, laboranti).
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Bioaktívne sklá sú známe už od 60 rokov 20. storočia, dnes už bežne využívané napríklad v zubných pastách. Aj keď momentálne na území Slovenska neexistuje veľká prevádzka zaoberajúca sa výrobou týchto materiálov, jedná sa väčšinou o malé šarže vysokošpecifických materiálov, kde by sa mohlo očakávať, podobe ako v biotechnológiach k výskytu malých pracovísk zameraných na výrobu týchto materiálov, ktoré mnohokrát nie sú vhodné na veľko-tonážne procesy. Cieľom vývoja špeciálnych skiel a sklokeramických materiálov pre bioaplikácie je pokrok v liečbe rán a rakoviny.
Charakteristika:
Plameňová syntéza je nová metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia. Tieto mikroprášky pretavené na mikroguľôčky sú následne okamžite schladené v prúde studenej vody a pripravené na ďalšiu charakterizáciu, alebo spracovanie. Tieto mikroguľôčky môžu byť nielen z inovatívnych zložení nachádzajúcich uplatnenie v biomedicíne, alebo 3D tlači, ale taktiež môžu pochádzať z odpadových a inak ťažko využiteľných skiel. Cieľom plameňovej syntézy je príprava moderných skiel vo forme sklenených mikroguľôčok/zužitkovanie odpadových skiel.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.