Sklár

SklárSklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním od ruky. Pri svojej práci používa širokú škálu sklárskeho náradia a sklárskych zariadení a riadi sa určenými pravidlami (technologickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi).
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3474/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKSklár - bankár
SKSklár - fúkač
SKSklár - majster na lavici
SKSklár - naberač
SKSklár - odrážnik
SKSklár - pomáhač
Odporúčaná úroveň vzdelania
I
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7315
SK ISCO-08
7315001
ESCO
2313
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7315001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zušľachťovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. tvar, rozmery, hrúbka skla, šmuhy, bubliny, kamienky, chyby pri chladení a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Chemické zloženie sklárskych surovín a ich miešanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tvarovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane techník: rozfúkavanie a fúkanie z voľnej ruky alebo do foriem, roztáčanie, nalepovanie, ťahanie, vrstvenie a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia farbenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné technologické postupy výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy foriem na tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. drevené, kovové, grafitové, hliníkové, liatinové, bronzové a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
pracovné zariadenia, nástroje a pomôcky pri tvarovaní výrobkov zo skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov v rámci ISO 14000 a zelenej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch, smerniciach, technických normách, interných normách a predpisoch vo výrobe silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
voľba postupu práce, nástrojov a technologických podmienok pri výrobe výrobkov zo skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie pracovných a technologických postupov jednotlivých techník tvarovania skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie vzhľadu a povrchu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vzorovanie a vytváranie nových výrobkov pre opakovanú výrobu podľa návrhov výtvarníka
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
fúkanie výrobkov zo skloviny do foriem
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie výrobkov zo skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Rozfúkavaním a fúkaním z voľnej ruky alebo do foriem, roztáčaním, nalepovaním, ťahaním, vrstvením a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné tvarovanie sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia digitalizácie do procesu sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení, nástrojov a pomôcok pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochladzovanie skloviny na potrebnú teplotu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomocno-obslužné činnosti pri výrobe sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Odrážanie výrobkov a ďalšie jednoduché činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálu, pracovných pomôcok, nástrojov na tvarovanie výrobkov zo skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Tavenie a miešanie potrebných surovín na výrobu skla v peci.
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie a likvidácia nepodarkov vo výrobe skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení, nástrojov a pomôcok pri tvarovaní výrobkov zo skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Naberanie skloviny na železnú tyč/píšťalu s cieľom tvorby výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.