Brusič skla

Brusič sklaBrusič skla zošľachťuje sklo brúsením, jemnením a leštením a opravuje sklárske výrobky na voľnom alebo viazanom brusive. Vykonáva dekoratívne brúsenie a vybrusovanie skla podľa stanovených ozdobných motívov a celkov. Stanovuje pracovný a technologický postup jednotlivých ozdobných techník. Pripravuje brúsny materiál a pracovné pomôcky, vrátane ich čistenia, ošetrovania, údržby a jednoduchých opráv technického zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3468/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKBrusič - leštič
SKBrusič - opravár skla
SKBrusič - viazané brusivo
SKBrusič - voľné brusivo
SKOzdobný brusič
SKZavŕtavač
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7315
SK ISCO-08
7315003
ESCO
2748
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7315003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Brúsiace a leštiace prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zušľachťovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technického kreslenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
brúsne stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia a chemického leštenia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia rytia skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia rezania a obrábania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby označovania vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky dekorovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. strojový a ručný brus, gravírovanie, maľovanie, striekanie, sieťotlač, tampoprint, ciachovanie a leptanie pantografom.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane základov dejín umenia v rámci sklárskeho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, nástrojov a technologických podmienok pri brúsení a rytí skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie pracovných a technologických postupov jednotlivých ozdobných techník
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie vzhľadu a povrchu brúseného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola polotovarov a výrobkov zo skla.
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie dekoračných motívov na brúsenie a rytie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie výtvarného a konštrukčného zámeru výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V rámci sklárskeho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné brúsenie, vybrusovanie, zabrusovanie, jemnenie a leštenie sklených výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. na hladinárskych strojoch (hranovanie dutého skla, lustrových závesov, zavŕtavanie fliaš, valcov a baniek a pod.), chemické leštenie olovnatého, soľnodraselného skla a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
vybrusovanie dekoračných motívov na sklo na brúsnych kotúčoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
leštenie a dotvarovanie povrchu sklených výrobkov ohňom
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zušľachťovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Brúsením, leštením na brúsiacich strojoch (napr. obrusovanie, plôškovanie a vŕtanie), rytím pomocou medených a šmirgľových zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
3
rytie a vybrusovanie dekoračných prvkov, ornamentov a písmen na skle
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dekorovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. vyškrabovaním ihlou, vyťukávaním diamantom a pod..
Perspektíva: Aktuálna
3
predkresľovanie na sklo
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Značenie skla ručne, deliacim strojčekom alebo predkreslovacím zariadením, vrátane rozloženia a rozkreslenia vzorov podľa výkresu/predlohy.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava leštiaceho kúpeľa
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane udržiavania potrebnej koncentrácie a teploty.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení, nástrojov a pomôcok na brúsenie a rytie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy poškrabaných alebo inak poškodených sklárskych výrobkov na leštiacom kotúči
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava brúsneho materiálu, pracovných pomôcok, vrátane nastavovania strojov na brúsenie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie, ošetrovanie, údržba a jednoduché opravy technického zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha brúsnych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. na poloautomatických strojoch, obsluha brúsok na sklo a na výrobu šatónov (sklená farebná napodobenina drahokamov s briliantovým výbrusom, podložená zrkadlovou plochou.).
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha robotov pri obrábaní sklárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha relevantných obrábacích prístrojov a strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.