Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov

Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálovKvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov realizuje kontrolu kvality výrobkov primárne na výstupe výroby. V zmysle noriem pre zabezpečenie systému kvality vykonáva aj vstupnú kontrolu kvality stavebných surovín, zmesí a polotovarov, alebo aj medzioperačnú kontrolu kvality vo výrobe stavebných materiálov. V zmysle platných noriem a predpisov zodpovedá za kvalitu materiálov a výrobkov uvoľnených na ďalšie použitie v technologickom cykle, resp. v zmysle kúpnej zmluvy na expedíciu k zákazníkovi. Vykonáva kontrolu kvality materiálov, rozmerov výrobkov a kvality vykonanej práce. Pri vykonávaní činností používa len predpísanú a schválenú dokumentáciu kontroly kvality. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem a poskytuje štatistické informácie pre útvar kvality na potrebné technologické a organizačné opatrenia na zabezpečenie, prípadne zvýšenie kvality stavebných materiálov a výrobkov. Vyhodnocuje vstupné, výstupné a medzioperačné testy a merania parametr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3454/4
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKInšpektor kvality vo výrobe stavebných materiálov
SKKontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov
SKKvalitár vo výrobe stavebných materiálov
SKPracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly vo výrobe stavebných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543009
ESCO
2491
SK NACE Rev. 2
C23,C32
CPA 2015
C23,C32
Príslušnosť k povolaniu
7543009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné chemické vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov (napr. tepelné izolácie (polystyrén, kamenná vlna, sklená vlna, parozábrany, penové izolácie - PUR peny), izolácie proti vlhkosti (sanačné omietky, chemické zmesi, asfalty, gumoasfalty, lepenky, živice, nátery, betónové vodotesné omietky a rôzne chemické zmesi pridávané do omietok, betónu, vápna, cementu).
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia anorganických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológie používané v oblasti spracovania a výroby nekovových materiálov. Z hľadiska procesov, a to: o ťažbe, triedení, mletí, sušení, výpale, skladovaní a balení.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy analýz a triedenia výsledkov meraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné fyzikálne vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Štatistické metódy a prístroje pre meranie kvalitatívnych vlastností stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie výroby a spracovania stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy úpravy a zušľachťovania surovín vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priebeh technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy testovania vlastností stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oblasti použitia a spôsoby aplikácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológia výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
mikrovlnná energia na prípravu, spracovanie a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
4
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné charakteristiky stavebných materiálov, normovaných aj nenormovaných skúšok, ktoré zaručia dodržiavanie kvalitatívnych parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy laboratórnych skúšok stavebných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO pri používaní vyhradených technických zariadení (VTZ) napr. pri meraní parametrov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch, smerniciach, technických normách, interných normách a predpisoch vo výrobe silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: STN v oblasti stavebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia novej koncepcie robotizácie a robotov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
kontrola výroby nových materiálov založených na odpadových anorganických materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
vypracovanie a archivácia výsledkov kontrol (vrátane protokolov) vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Posudzovanie reálnej nezhody výrobku a analýza príčinu jej vzniku podľa výrobnej dokumentácie a dokumentácie kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Podľa dokumentácie kvality (meracie protokoly, skúšky, testy, vzory, šablóny, etablóny) kontrolovať : 1/ kvalitu vstupných surovín, zmesí, polotovarov a komponentov na vstupe do výroby stavebných materiálov; 2/ kvalitu medzioperačných výrobných postupov a technológií v procese výroby stavebných materiálov; 3/ kvalitu hotových výrobkov na výstupe/expedícii z výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a realizácia auditu kvality zameraného na kontrolu dodržiavania kvality výrobnej technológie, alebo na kontrolu kvality parametrov hotových výrobkov/polotovarov z oblasti nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
kontrola a vyhodnocovanie kvality procesov aplikácie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
kontrola a vyhodnocovanie kvality aplikácie odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na výrobných zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
kontrola kvality aplikácie mikrovlnnej energie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
4
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Laboratórne skúšky vykonávané pomocou meracích prístrojov na zisťovanie kvalitatívnych parametroch stavebných hmôt (surovín, zmesí), polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické skúšky stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Orientácia v normách STN a normách pre stavebné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov v oblasti stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca s jednoduchými meracími prístrojmi, sondami, analyzátormi na vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov stavebných surovín, zmesí, polotovarov a výrobkov v celom procese ich výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie výrobkov v súvislosti s recyklačným procesom vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spracovanie štatistických údajov napr. pre útvar kvality (pre potreby technologických a organizačných opatrení na zabezpečenie, prípadne zvýšenie kvality stavebných materiálov a výrobkov) a ďalšie odborné útvary (riešenie reklamácií, alebo požadovaných testov pre zákazníkov, pri atestácii, alebo ďalšej certifikácii kvality nového výrobku, alebo novej technológie vo výrobe stavebných materiálov).
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných materiálov v súlade s dokumentáciou kvality. Vedenie dokumentácie v zmysle platných predpisov a noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie kvalitatívnych procesov pri využívaní bioplynu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie kvalitatívnych ukazovateľov v oblasti bioplynu. Nastavovanie procesov využitia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov výrobných zariadení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
odoberanie vzoriek pre podnikové laboratórium
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. vzoriek stavebných surovín, zmesí vo výrobe stavebných materiálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie big data manažmentu pri riadení systému kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
supervízia kvality digitálnych technológií a inovácií na dosiahnutie požadovanej kvality vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
supervízia kvality robotizovaných prostriedkov pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
riadenie a vyhodnocovanie procesov kvality implementácie prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
supervízia informácií o kvalite výroby prichádzajúcich z automatizovaných zariadení a detektorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie kvality procesov využitia technológie výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.