Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadeníStrojník a zoraďovač sklárskych zariadení systematicky zabezpečuje funkčnosť a plynulý chod výrobných sklárskych zariadení. Kontroluje kvalitu výroby, zoradenie výrobnej linky, vykonáva odber vzoriek a kontrolu výrobkov a zmenou v nastavení zariadenia odstraňuje chyby na výrobkoch. Kontroluje a zabezpečuje stav výrobných zariadení, poriadok po predošlej zmene, funkčnosť kalibrov, snímačov a kontrolných zariadení chybných výrobkov. Zabezpečuje predpísaný typ materiálu podľa výrobného protokolu, dodržiavanie intervalu odoberania vzoriek výrobkov, vyčistenie linky a temperovacej pece od ukončenej produkcie, v prípade potreby výmenu typov vstupných materiálov. Kontroluje teplotu temperovacej pece, počet vyrábaných výrobkov a hodnoty tlaku jednotlivých médií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3413/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8181
SK ISCO-08
8181003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8181003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optoelektronické prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a štandardy kvality v oblasti spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chyby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania obalového skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvarovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie predpísaného typu materiálu podľa výrobného protokolu v sklárskom priemysle
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a dodržiavanie technologických postupov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola teploty temperovacej pece, počtu vyrábaných výrobkov, hodnôt tlaku jednotlivých médií, kontrola dodržiavania intervalu odoberania vzoriek výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie vizuálnej kontroly a meranie predpísaných rozmerov výrobku
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola parametrov temperovacej pece
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a výmena formy, formových dielov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavenie a údržba zariadenia, strojov, nástrojov a pomôcok na výrobu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odoberanie vzoriek, odstraňovanie chýb na výrobkoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výrobnej linky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha mazacieho robota
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.