Operátor sklárskeho taviaceho agregátu

Operátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor sklárskeho taviaceho agregátu riadi a monitoruje proces tavenia skloviny v automaticky riadených sklárskych peciach a v prípade potreby, po prepnutí do manuálneho režimu, manuálne ovládaných sklárskych peciach. Monitoruje a udržiava predpísanú teplotu tavenia, tlak v peci, hladinu skloviny a kvalitu skloviny. V prípade vzniku odchýlok od požadovanej kvality skloviny na výstupe vykonáva nápravné opatrenia v zmysle pokynu technológa tavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3406/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: odborná prax je bezpodmienečne potrebná
ISCO-08
8181
SK ISCO-08
8181004
ESCO
2747
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8181004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dôvody nastavenia a údržby, čítanie technických výkresov používaných pre taviace agregáty v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. lisovaného, obalového, dutého skla, skleného vlákna a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na tavenie skla - taviace agregáty
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a regulácia v procese tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
servisná robotika v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy aplikácie robotizácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
plynárenské systémy a použitie plynov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
princípy distribúcie vodíka ako primárneho i alternatívneho zdroja energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov, spracovania vzoriek a vyhodnotenia dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologickej výroby počas prípravy a tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
participácia pri stanovovaní procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
monitoring procesu tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Monitoring a udržiavanie predpísanej teploty tavenia a tlaku v automaticky riadených sklárskych peciach, vrátane hladiny skloviny a kvality skloviny.
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad štandardným behom plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
kontrola tlaku v peci, hladiny skloviny a kvality skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie technických a technologických údajov z priebehu pracovných procesov a pracovných výsledkov výroby, vrátane predpísaných skúšok a vzoriek, spolupráca na spracovaní dokumentácie skutočného stavu prevedenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s elektrifikovaným zariadením pri nastavovaní a tavení skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
odber vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov sklených a/alebo minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha taviaceho a chladiaceho agregátu na výrobu lisovaného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha pecí a strojových zariadení na výrobu a spracovanie sklených vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka a kontrola teplotného režimu sklárskych pecí
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba vypaľovacích pecí v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a obsluha vaňového agregátu a panvovej pece v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia nápravných opatrení v prípade odchýlok od požadovanej úrovne kvality skloviny na výstupe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V zmysle pokynu technológa tavenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
regulácia suroviny dodávanej do strojno-technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
obsluha prostriedkov digitalizácie na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
obsluha zariadení novej automatizačnej koncepcie pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.