Pracovník turistického informačného centra - back office

Pracovník turistického informačného centra - back officePracovník turistického informačného centra - back office zabezpečuje získavanie, spracovávanie a uchovávanie informácií, tvorbu a aktualizáciu turistických informačných zdrojov. Pripravuje a aktualizuje pracovné manuály pre front office pracovníkov turistického informačného centra (TIC), napĺňa a aktualizuje internetové stránky v slovenskom a cudzom jazyku v rámci destinácie cestovného ruchu. V komunikácii s prevádzkovateľmi atrakcií cestovného ruchu a organizáciami zriadenými pre podporu cestovného ruchu napĺňa stratégiu jednotnej prezentácie regiónu. Rieši manažment sťažností a spracováva štatistiky a analýzy. Zabezpečuje ponuku lokálnych produktov a suvenírov predávaných v rámci TIC.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
33344/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax na pracovnej pozícii Pracovník turistického informačného centra - front office.
ISCO-08
4221
SK ISCO-08
4221002
ESCO
1814
SK NACE Rev. 2
N79,N82
CPA 2015
N79,N82
Príslušnosť k povolaniu
4221002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ovládanie cudzieho jazyka, štátnica z daného jazyka. Anglický jazyk je povinným jazykom pre pracovníkov TIC.
Perspektíva: Aktuálna
6
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ovládanie jedného zo svetových jazykov (okrem anglického) výhodou.
Perspektíva: Aktuálna
4
nešpecifikovaný cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Pri pohraničných regiónoch je výhodná znalosť jazyka susedného štátu (poľský, ruský, maďarský, český).
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorivé písanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba textov na web stránky.
Perspektíva: Aktuálna
6
kulturológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Kulturológia so zameraním na konkrétne destinácie cestovného ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zemepis
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Geografia Slovenska so zameraním na konkrétne regióny.
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: metódy plánovania a kontroly projektov
Perspektíva: Aktuálna
6
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna informačná a kultúrna politika, informačné procesy, inštitúcia v informačnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
archívna teória a prax
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: pri napĺňaní web stránok
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Web komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: v oblasti služieb v cestovnom ruchu
Perspektíva: Aktuálna
5
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná štatistika návštevnosti regiónu a TIC.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca so špecializovaným softvérom na úrovni administrátora. Zaraďovanie údajov do štruktúry na ľahšie vyhľadávanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby využívania webových platforiem
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
štátna správa a samospráva v oblasti cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosti o organizáciách zodpovedných za rozvoj cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívne postupy v samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka cestovnej kancelárie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovládanie štandardov turistických informačných centier.
Perspektíva: Aktuálna
5
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nevyhnutnosť poznania regiónu - certifikát regionálneho sprievodcu CR.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a spôsoby práce s virtuálnou a rozšírenou realitou pri prezentácii atraktivít cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spôsoby využitia VR a AR pri prezentácii cestovného ruchu v regióne.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná štatistika návštevnosti regiónu a TIC.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie vedomostí zo zemepisu cestovného ruchu SR
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v súčasnom právnom a politickom systéme SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie materiálov po odbornej a umeleckej stránke, vrátane kontroly faktografickej správnosti predkladaných textov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
identifikácia žiaducich funkcií webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie programovacích modulov a procedúr a ich zostavovanie do knižníc modulov a procedúr
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
definovanie vlastností a zostáv používaného webdizajnu v súlade s predstavami zákazníka a funkciami webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administrátorská činnosť v rámci internetových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a spracovanie podkladov na marketingový výskum
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidovanie názorov, sťažností a pripomienok verejnosti k činnosti organizácie alebo daného úradu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zálohovanie dátových súborov a knižníc
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitoring webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s IT monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber, triedenie, aktualizácia a spracovanie rôznych druhov prehľadov, predpisov, dokumentácie, zmlúv, databáz a pod. v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vytváranie elektronických verzií časopisov a informačných výstupov, vrátane ich uverejňovania na internete
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie odborných informačných výstupov a spracovávanie pravidelných informácií pre hromadné oznamovacie prostriedky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie návodov a obdobných materiálov pre verejnosť (prehľady, adresáre, zoznamy a pod.) na vysvetlenie postupu pri vybavovaní ich záležitostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
písanie (zapisovanie) slovenských i cudzojazyčných textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
objednávanie tovaru a doplnkového sortimentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Objednávanie suvenírov a regionálnych výrobkov predávaných v rámci TIC.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava výkladu sprievodcu a ponuky sprievodcovských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie virtuálnej a rozšírenej reality pri prezentácii atraktivít cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.