Majster (supervízor) v kováčstve

Majster (supervízor) v kováčstveMajster (supervízor) v kováčstve riadi a organizuje výrobné procesy pri výrobe výkovkov na zverenom pracovnom úseku a zodpovedá za jeho chod. Realizuje operatívne plány kovovýroby podľa aktuálne identifikovaných potrieb a požiadaviek v spolupráci s inými úsekmi podniku. Zodpovedá za správne zvolený technologický postup pri výrobe výkovkov. Vykonáva koordináciu priebehu a väzieb výrobných činností v kovovýrobe, zodpovedá za hospodárne využívanie surovín, materiálu a energií. Riadi a vykonáva mechanické skúšky v kovovýrobe pri použití základných meracích metód, v spolupráci s oddelením kvality kontroluje kvalitu výrobkov a poskytuje podnety na jej zlepšenie. Vykonáva kontrolu dodržiavania technologických postupov, predpisov BOZP, racionálnej organizácie práce, prípadne požiadaviek stanovených normami ISO. Zodpovedá za spracovanie podkladov pre odmeňovanie a motivovanie zamestnancov, vedie evidenciu technických a výrobných dát o priebehu a výsledkoch práce. Vedie zamestnancov, zaisťu...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
32787/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122017
ESCO
1285
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3122017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy na riadenie a kontrolu technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia pretláčania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy údržby kováčskych strojov, pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a prípravy zápustiek
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kovania za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch pre kovovýrobu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie operatívnych plánov kovovýroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách kovovýroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia technických dát o priebehu a výsledkoch práce v kováčstve
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov na odmeňovanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Motivovanie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné kovanie ocelí alebo neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné kovanie za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba náradia a nástrojov na kovadline a na bucharoch
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tepelné spracovanie výkovkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kováčskych pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné kovanie za studena
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologického úseku kovovýroby
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vydávanie pokynov pre obsluhu strojov pre ich údržbu a opravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vedenie zamestnancov, zaistenie komunikácie medzi vedením prevádzky a zamestnancami.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia riadenia kvality, vyhľadávanie rizika nezhodného výrobku, návrh vhodných opatrení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a vykonávanie mechanických skúšok v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Používanie základných meracích metód, kontrola kvality výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologických postupov a technických podmienok v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Zaistenie odborného rozvoja zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a spracovávanie metalurgických podkladov o kovovýrobe pre marketingovú a obchodnú činnosť
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.