Vodič pohrebného motorového vozidla

Vodič pohrebného motorového vozidlaVodič pohrebného motorového vozidla zabezpečuje prepravu ľudských pozostatkov z miesta naloženia na miesto určenia, t.j. miesta uchovania do času pohrebu, resp. do určeného krematória po pohrebnom obrade. Vodič pohrebného motorového vozidla kontroluje prevádzkyschopnosť vozidla, prípadne nakladá a upevňuje náklad. Zabezpečuje vybavenie vozidla (uteráky, ochranné jednorazové rukavice, dezinfekčné prípravky). Vedie dokumentáciu spojenú s prepravou rakvy, preukazuje sa platnými dokladmi o vozidle. Označuje rakvu identifikačnými údajmi. Ovláda predpisy o cestnej premávke. Manipuluje s chladiacim zariadením, umýva a dezinfikuje vozidlo. Môže preberať platby za poskytnuté služby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
29656/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObsluha pohrebného motorového vozidla
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8322
SK ISCO-08
8322005
ESCO
2814
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
8322005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti pohrebníctva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, Zákon č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
3
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 49/2014 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
3
chladiace zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Slúžiace na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
pohrebný sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Jeho priebeh, úlohy vodiča počas sprievodu, trasa sprievodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
povinná vybavenosť pohrebného motorového vozidla
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pomôcky a nástroje, hygienické a dezinfekčné prípravky, ochranný pracovný odev atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
pohrebné služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. ďalších členov posádky pohrebného vozidla, poprípade príbuzných zosnulého, ako aj rakvy a doplnkov potrebných pre smútočný obrad.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
dezinfekčné prostriedky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V súvislosti s pohrebnými službami.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola údajov uvedených v dispečerskej knihe, resp. knihe vývozov zosnulých
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: S cieľom včasného zaistenia dopravy rakvy so zosnulým na určené miesto, napr. do domu smútku, na cintorín a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dokladov pri preberaní zosnulého a zápis požadovaných údajov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. list o lekárskej prehliadke zosnulého, kniha preberania zosnulého, záznam o prevzatí zosnulého z domácnosti, zariadenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola vybavenia vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Resp. doplnenie pomôcok slúžiacich na hygienické zaobchádzanie s nákladom (uteráky, ochranné jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky).
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti pohrebného motorového vozidla
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. čistota vozidla, stav pohonných hmôt, stav olejových náplní, funkčnosť prístrojového vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
vyhotovenie záznamov o prevádzke vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevzatie finančnej hotovosti za prevoz zosnulých
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. poplatkov za chladiace zariadenia, manipulačný poplatok, colné poplatky atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
umývanie a dezinfekcia pohrebného vozidla
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
označovanie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pomocou identifikačných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie rakiev podľa objednávok, preberanie zosnulých v rakvách, prenášanie rakiev na katafalk, manipulácia s rakvami v chladiarenských priestoroch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie a upevňovanie nákladu v pohrebnom motorovom vozidle
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. rakvy, transportnej rakvy, transportného vaku.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
3
obsluha a manipulácia s chladiarenskými zariadeniami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
ovládanie navigačných systémov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť pravidiel ovládania navigačných systémov v automobile, mobilnom telefóne alebo v samostatnom zariadení určenom na navigáciu v cestnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
3
preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Z miesta naloženia na miesto určenia, napr. počas pohrebného sprievodu.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Smart technológie predstavujú rôzne aplikácie pri výrobe, používaní a recyklácii vozidiel s využitím nových postupov a technológií od senzorických systémov, prvkou umelej inteligenci a strojového učenia (AI) až po prvky ako blockchain alebo rozšírená a virtuálna realita (AR/VR). Medzi hlavné oblasti patrí interakcia medzi vodičom a vozidlom, vnímanie prostredia a rozoznávanie objektov v reálnom čase v dopravnej situácii a prvky pre zvýšenie bezpečnosti.
Charakteristika:
Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Piata generácia bezdrôtových sietí, označovaná tiež 5G alebo IMT-2020, je výsledkom vývoja predchádzajúcich generácií bezdrôtových sietí (t. j. 2G, 3G a 4G). Táto generácia bezdrôtovej technológie je teda ďalšou fázou vývoja predchádzajúcich a existujúcich prístupových mobilných rádiových technológií. Množstvo nových technológií a funkcionalít plánovaných pre siete 5G sú používané v sieti 4G alebo v budúcnosti môžu byť do siete 4G implementované. V porovnaní so sieťou 4G dosahuje sieť 5G rozdielne parametre, ktorými sú napr.: • vyššie prenosové rýchlosti (v závislosti od šírky použitého frekvenčného pásma) pre koncového používateľa, • vysoká hustotu pripojených mobilných zariadení na kilometer štvorcový (viac ako milión zariadení – v závislosti od použitého frekvenčného pásma), • časové oneskorenie pod 4 ms (pre eMBB aplikácie) resp. do 1 ms (pre URLLC aplikácie, t. j. v závislosti od použitia aplikačnej oblasti až 10-krát nižšie ako pri 4G), • vyššia energetická účinnosť a vyššia spektrálna účinnosť. Predpokladá sa rapídny nárast prenosu dát mobilnými sieťami, podnecovaný novými aplikáciami náročnými na vysoký objem dát, prenosovú rýchlosť, nízke oneskorenie prenosu, ako aj vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť. Používanie technológie 5G nachádza široké uplatnenie v komplexnom spektre odvetví od maloobchodu po vzdelávanie, od dopravy až po zábavný priemysel a služby inteligentných domov až po zdravotnú starostlivosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.